580nfs1_red

Norden

När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har byggt sina välfärdsstater på en gemensam politisk intention som givit en stark sammanhållning i samhället. De nordiska länderna har mycket gemensamt ur ekonomisk synvinkel. De är alla små, öppna ekonomier där utrikeshandeln har en stor ekonomisk betydelse. De nordiska ländernas strukturomvandling har varit snabb, med industri baserad på modern teknologi och företag inom tjänstesektorn.

 

Löntagarna i de nordiska länderna har desutom en i internationell jämförelse mycket stark ställning på arbetsmarknaden. Den nordiska modellen med dess kollektivavtalssystem och starka parter på arbetsmarknaden har framgångsrikt förenat rättigheter och trygghet för löntagarna med god konkurrenskraft och en effektivt fungerande ekonomi. Denna modell har varit en förutsättning för att man skulle kunna bygga starka och välfungerande välfärdsstater.


Att bidra till att denna modell försvaras, förstärks och utvecklas är det övergripande målet för NFS arbete i Norden, och detta är grunden för det nordiska arbetet.

Samarbetet inom Norden prioriteras högt av NFS. Mycket av den nordiska dagordningen handlar idag om Europafrågor, men interna nordiska frågor spelar fortfarande en viktig roll. NFS har valt att prioritera Nordenfrågorna högt och satsar på att vara en aktiv aktör i det nordiska samarbetet.

 

Nordiska Ministerrådet, NMR, och Nordiska Rådet , NR, är viktiga fora för NFS när det gäller att föra fram fackliga frågor på nordiskt plan. NFS har som organisation ett självständigt mandat, att försöka påverka det nordiska regerings- och parlamentarikersamarbetet i enlighet med medlemsorganisationernas interessen.

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.

Publikationer