580nfs1_red

Östersjön - en mötesplats

Estlands president Toomas Hendrik Ilves på BASTUNs High Level möte i Tallin, November 2014

Utvecklingen i Östersjöregionen är en prioriterad fråga för den fackliga rörelsen i Norden. För NFS medlemsorganisationer är BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) ett viktigt verktyg för att få till stånd ett erfarenhetsutbyte mellan Östersjöregionens fackliga centralorganisationer och utveckla ett gemensamt förhållningssätt till gemensamma problem.

Baltic Sea Labour Network.

NFS ska verka för att utveckla BASTUN som ett väl fungerande nätverk för fackliga organisationer i Östersjöregionen. NFS lägger särskild vikt vid initiativ som bidrar till att stärka de fackliga rättigheterna och motverka social dumpning, samt till att de fackliga organisationerna i Baltikum kan växa och organisera fler löntagare.

Arbetskraftens rörlighet är en nyckelfråga för NFS när det gäller Östersjöarbetet. Ekonomier och arbetsmarknader runt Östersjön blir allt mer sammanflätade tack vare EU/EES-medlemskapet. Utvecklingen de senaste åren har inneburit att allt fler människor och företag rör sig över gränserna, vilket har bidragit till ekonomisk utveckling. Myntets baksida är dock en ökad förekomst av social dumpning på arbetsmarknaderna i Norden och annat som utmanar de nordiska arbetsmarknadsmodellerna.

Östersjöfonden

NFS Östersjöfond syftar till att stärka det fackliga inflytandet och rättigheter i Östersjönregionen. Samt att underlätta och utveckla arbetskraftens rörlighet i regionen.  
 

Alla organisationer som är medlemmar i BASTUN och deras förbund i Baltikum, Polen och Ryssland kan söka projektmedel från fonden på max 10.000 EUR.

 

Vill du veta mer? Läs nedan eller kontakta sekretariatet.

Baltic Sea Labour Forum

Som en del i Östersjöarbetet deltar NFS även i Baltic Sea Labour Forum, ett forum för social dialog mellan arbetsmarknadens parter kring Östersjön. Syftet med det nystartade forumet är att främja social dialog, trepartsstrukturer och samarbete, som viktiga inslag i en hållbar ekonomisk tillväxt och social utveckling i Östersjöregionen. Sekretariatet för BSLF kommer Östersjöstaternas råd att stå för och kommer att vara placerat i Stockholm.

Dokument från BSLF