580nfs1_red

verksamhet

NFS arbetar för ett hållbart, konkurrenskraftigt Norden.

NFS övergripande mål är att främja ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, i Norden, Europa och globalt. Med hållbarhet som ledstjärna, ska NFS arbeta för att den nordiska kollektivavtalsmodellen utvecklas och förstärks; för full sysselsättning; för nordiskt, europeiskt och globalt samarbete som syftar till att stärka arbetstagarnas rättigheter och villkor; för en rättvis fördelning både nationellt och internationellt; för trygghet i anställningen, utvecklingsmöjligheter i arbetslivet och förbättrad arbetsmiljö; för minskad miljöpåverkan och ökad resurseffektivitet; samt för att värna de fackliga fri- och rättigheterna, samt andra mänskliga rättigheter.

En framtidsgrupp inom NFS tog, under 2010, fram en rapport om NFS framtid. Syftet var att tydligare prioritera i verksamheten och ta fram förslag till åtgärder och utveckling av organisationen. Rapporten antogs av NFS styrelse i november 2010.

Norden

Den nordiska modellen med dess kollektivavtalssystem och starka parter på arbetsmarknaden har framgångsrikt förenat rättigheter och trygghet för löntagarna med god konkurrenskraft och en effektivt fungerande ekonomi. Att bidra till att denna modell försvaras, förstärks och utvecklas är det övergripande målet för NFS arbete i Norden, och detta är grunden för det nordiska arbetet.

NFS medlemsorganisationer samlas minst vart fjärde år till Nordisk Facklig Kongress för a dra upp riktilnjer för NFS verksamhet.

Utöver kongressen ordnar NFS konferenser och seminarier för sina medlemmar i aktuella frågor när det finns behov. Läs mer om våra aktuella seminarier och konferenser här.

 

 

Europa

Utöver det nordiska mandatet arbetar NFS också som arena för koordinering och samordning av de nordiska frågorna i Europa.
NFS eruroparbet bedrivs huvudsakligen genom Europautskottet.

Läs mer om vårt arbete med Europafrågor här.

Prioriterade områden för NFS verksamhet under 2014 är:

• Den nordiska kollektivavtalsmodellen
• Arbetskraftens rörlighet i ett brett
   perspektiv
• Gröna jobb, grön ekonomi, grön tillväxt
   och gröna kollektivavtal

Östersjön

Våra grannar kring Östersjön är också viktiga för den fackliga rörelsen i Norden. Solidaritet och sammanhållning med löntagarna i dessa länder och deras fackliga organisationer av särskild betydelse. De behöver vårt stöd och vi behöver deras för att undvika en press nedåt på löner och arbetsvillkor i våra länder. NFS Östersjösamarbete bedrivs huvudsakligen genom BASTUN - Baltic Sea Labour Network.

Verksamhetsberättelser

Tidigare års arbete och prioriteringar finns dokumenterade i verksamhetsberättelserna.

NFS har också tagit fram en historieskrift, som beskriver verksamheten under NFS första 40 år. Historieskriften togs fram till NFS 40-årsjubileum, och kan laddas ned här