580nfs1_red

Pohjoismaat

Kun Pohjolaa verrataan muuhun Eurooppaan, voidaan selkeästi todeta, että pohjoismaiset yhteiskunnat rakentuvat yhteiselle arvoperustalle. Pohjoismaat ovat rakentaneet hyvinvointivaltionsa yhteisellä poliittisella tahdolla, joka on antanut yhteiskunnille vahvan yhteenkuuluvuudentunteen.

 

Pohjoismailla on taloudellisessa mielessä paljon yhteistä. Ne ovat pieniä avoimia talouksia, joissa ulkomaankaupalla on suuri taloudellinen merkitys. Pohjoismaiden rakennemuutos on ollut nopea, teollisuus perustuu moderniin teknologiaan ja palvelusektorin yrityksiin.

 

Pohjoismaissa palkansaajat ovat tämän lisäksi kansainvälisessä vertailussa hyvin vahvoja työmarkkinoilla. Pohjoismainen malli työehtosopimuksineen ja vahvoine työmarkkinaosapuolineen on menestyksekkäästi yhdistänyt oikeudet ja palkanssajien turvan hyvän kilpailukyvyn ja tehokkaasti toimivan talouden kanssa. Tämä malli on mahdollistanut vahvojen ja hyvintoimivien hyvinvointivaltioiden rakentamisen.


Tämän mallin puolustaminen, vahvistaminen ja kehittäminen on PAY:n Pohjola -työn yleinen tavoite ja pohjoismaisen työn perusta.

Julkaisuja

Pohjoismaisella yhteistyöllä on korkea asema PAY:n työssä. Tänä päivänä suuri osa pohjoismaisista asiakysymyksistä koostuu Eurooppakysymyksistä, mutta edelleen pohjoismaisella yhteistyöllä on tärkeä rooli myös PAY:lle. Sen vuoksi PAY pyrkii olemaan aktiivinen toimija Pohjoismaisessa yhteistyössä.

 

Pohjoismainen ministerineuvosto sekä Pohjoismainen neuvosto ovat tärkeitä foorumeita, joissa myös ay-liikkeen tulee pyrkiä vaikuttamaan ja tuoda esiin omia ajatuksia ja ideoita.

 

PAY:lla on mandaatti pyrkiä vaikuttamaan pohjoismaisella hallitus- ja parlamentaariikotasolla koskien jäsenjärjestöjen intressejä.

 

 

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.