580nfs1_red

Eurooppa

Eurooppakysymyksillä on tärkeä rooli PAY:n työssä. PAY antaa arvokasta tietoa ja taustamateriaalia ajankohtaisiin EU-kysymyksiin, jotka koskettavat suoraan jäsenjärjestöjä. Varsinkin työmarkkinalainsäädäntö, liikkuvuusdirektiivit sekä sosiaaliturvakysymykset ovat relevantteja asiakokonaisuuksia PAY:lle ja koko ay-liikkeelle.

 

 

Pohjoismainen malli Euroopassa

Ökad kunskap om kollektivavtalsmodellens betydelse för den nordiska samhällsmodellen och konkurrenskraften är en prioriterad fråga i NFS Europaarbete. Det är av stor vikt för de nordiska länderna att de EU-regler som berör löne- och arbetsvillkor kan genomföras med avtal mellan arbetsmarknadens parter och inte endast, som i de flesta andra EU/EES-länder, med nationell lagstiftning.

Selvityksiä pohjoismaisesta mallista

Työvoiman liikkuvuus

En av de viktigaste frågorna som NFS jobbar med är frågan om arbetskraftens rörlighet, möjligheten för arbetstagare att enkelt ta ett arbete även utom det egna landet. Möjligheten att kunna arbete i ett land och bo i ett annat land, så kallad gränspendling, men även möjligheten att kunna flytta och arbeta i ett annat land i Norden eller Europa. Frågan har både ett europeiskt och ett nordiskt perspektiv. Eftersom många av de direktiv som förhandlas på EU-nivå blir nationell lagstiftning, så är det viktigt för NFS att kunna vara med genom hela processen och påverka.

Selvityksiä työvoiman liikkuvuudesta