580nfs1_red

Inspirationsunderlag till kongressen

Under kongressen kommer vi att föra tematiska gruppdiskussioner med frågeställningar om framtidsvisioner, utmaningar och prioriteringar för NFS arbete.

För att ladda upp inför kongressen har våra inspirationsföreläsare Tone Fløtten och Bo Dahlbom skrivit inspirationsunderlag för att förbereda oss på kongressarbetet.

I diskussionerna vill vi också ta utgångspunkt i NFS framtidsdeklaration som antogs i Ålesund 2012.

Läs, ta del - låt dig inspireras och provoceras!

Teman för kongressens grupparbeten

Grön omställning. De långsiktiga vinsterna med grön ekonomi är uppenbara och nödvändiga för att säkra tillväxt och konkurrenskraft i framtiden. Men vad innebär omställningen till grön ekonomi i dagsläget? Vilken roll och ansvar har de fackliga organisationerna i omställningen till grön ekonomi? Vilka strategier har vi?

Fackligt medlemskap. Fackföreningsrörelsen i Europa står inför stora utmaningar vad gäller rekrytering av framtidens fackföreningsmedlemmar och förtroendevalda. Hur kan organisering och rekrytering utvecklas så att vi på sikt kan hålla fast vid vår höga nordiska organisationsgrad som är en av grundförutsättningarna för den nordiska kollektivavtalsmodellen?

Mobilitet/arbetskraftens rörlighet. Centralt för framtiden blir att diskutera hur vi ska garantera likabehandling och samma spelregler för alla arbetstagare på den nordiska arbetsmarknaden för att kunna bevara och utveckla de nordiska kollektivavtalsmodellerna. Hur ska vi garantera rättvis rörlighet och samma villkor för nya arbetstagargrupper som kommer till Norden och hur garanterar vi tillräcklig information och integration för dessa nya grupper? 

Utbildning, forskning och innovation. För att Norden ska vara världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region i framtiden måste vi satsa på kvalitativ utbildning på alla nivåer. På arbetsmarknadens alla områden är det viktigt att arbetskraften har färdigheter att ta till sig nya aspekter i jobbet och har förutsättningar att möta förändringar i arbetet. Utbildning är central för ökad konkurrenskraft, produktion, innovation och samhällelig utveckling. Hur ska vi kunna garantera våra medlemmars rätt till vidare- och ny utbildning när arbetsmarknaden förändras till följd av strukturförändringar och globalisering?

Globalisering. Världen blir genom globaliseringen hela tiden mindre och arbetskraft, kapital, varor och tjänster blir hela tiden mer rörliga. De nordiska samhällsmodellerna har visat sig vara fungerande system som gett oss goda fördelar i utvecklingen hittills. Hur förändras arbetslivet som följd av globaliceringen? Vad betyder det för oss i acket när enbart resultat och verkliga arbetsuppgifter räknas? Hur garanterar vi att arbetskraften i Norden har tillräcklig omställningsförmåga att kunna anpassa sig till en allt mer föränderlig och öppen arbetsmarknad?
 

Den nordiska kollektivavtalsmodellen. Med ökad globalisering finns nya utmaningar för den nordiska avtalsmodellen. Ökat integrering av strukturer och lagstiftningskrav internationellt och i Europa skapar nya utmaningar för modellens autonomi och för lönebildningen i Norden. Hur kan den nordiska modellen överleva ökade krav om anpassning och integrering? Vilka möjligheter finns det för att utveckla den nordiska modellen? Vad har de nordiska modellerna gemensamt och hur kan de fackliga organisationerna i Norden samarbeta för att säkra en stark nordisk avtalsmodell även i framtiden?

Likabehandling, jämställdhet och integration. Att behandla människor olika beroende på t.ex. ursprung, kön och sexualitet borde vara oförenligt med den nordiska arbetsmarknadsmodellen, men är en verklighet på arbetsmarknaden i Norden. Det finns nästan ingen lagstiftning på nordisk arbetsmarknad, men när det gäller diskriminering hänvisas till lagen. De fackliga organisationerna måste vara ledande aktörer i att belysa och bekämpa diskrimineringen där den äger rum. Vilken roll har de fackliga organisationerna i att säkra likabehandling på de nordiska arbetsmarknaderna? Vilka nya strategier har de fackliga organisationerna för att motverka diskriminering?

Den nordiska välfärdsmodellen. Välfärd och tillväxt är starkt sammankopplade i våra nordiska samhällen och det ena förutsätter det andra. De nordiska samhällena är bland de mest konkurrenskraftiga i världen och har tack vare sina utvecklade välfärdssamhällen klarat sig bra också i kristider. Vad får de förändringar vi ser i samhället och arbetslivets strukturomvandling för konsekvenser för hur vi ska tillgodose framtidens välfärd? Hur försäkrar vi en hållbar och stark offentlig sektor för framtiden?

Nordens roll i världen och det poliska initiativet Global Deal.
Stark partssamverkan har varit en positiv samhällskraft i Norden som varit avgörande för vår framgång. Balansen mellan arbete och kapital i våra länder har gett oss rättvisa arbetsvillkor och lönsamma företag, vilket bidragit till samhällsutvecklingen. Global Deal är ett politiskt initiativ som handlar om förbättrad samverkan mellan parterna i ett globalt handlag mellan arbete och kapital. Hur kan vi genom Global deal säkra grundläggande rättigheter, skapa starkare internationella strukturer och en stark samarbetsanda som i sin tur kan användas för problemlösning och framtidsreformer i en internationell kontext? Hur ska vi säkra att parterna internationellt kan bidra till att skapa en rättvis, inkluderande och långsiktigt hållbar tillväxt? Vad krävs av oss i Norden för att stödja den utveckling internationellt.