580nfs1_red

2017

Denna debattartikel publicerades i Dagens Industri den 17 november

EU:s sociala pelare underminerar inte det nationella självbestämmandet eller den nordiska modellen. Toppmötet i Göteborg uttalar en ambition inte ett grundande av en ny socialstat, menar företrädare för Nordens fackföreningar.

De danska, finska, norska och svenska arbetsgivarorganisationerna hävdar i flera debattartiklar, bland annat här i Dagens Industri, att EU:s sociala pelare underminerar det nationella självbestämmandet och den nordiska modellen. Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen kan konstatera att arbetsgivarna har fel, alternativt medvetet väljer att missförstå den sociala pelaren. Vi menar att den sociala pelaren sänder en viktig och tydlig signal om att EU nu vill prioritera rättvisare arbets- och levnadsvillkor för medborgarna.

Redan i förordet till den europeiska pelaren för sociala rättigheter, alltså den rekommendation som stats- och regeringscheferna tillsammans med Europaparlamentet och EU-kommissionen proklamerade på det sociala toppmötet i Göteborg, framgår att pelaren inte får ”hindra medlemsstaterna eller deras arbetsmarknadsparter från att fastställa ambitiösare standarder”, att den ”bör genomföras både på unionsnivå och på medlemsstatsnivå inom vars och ens behörighetsområde” och ”i enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen”. Dessa skrivningar garanterar både den nordiska modellen och det nationella självbestämmandet.

Det arbetsgivarna behöver förstå är att den sociala pelaren i första hand är ett politiskt dokument, där EU:s institutioner och medlemsstater identifierar gemensamma sociala målsättningar, utan att för den skull ange medel för hur medlemsstaterna ska uppnå dessa. Den sociala pelaren är inte rättsligt bindande, utan ska i första hand ses som en rekommendation för medlemsstaterna när de utformar sin egen arbetsmarknads- och socialpolitik.

Pelaren medför ingen kompetensöverföring från medlemsstaterna till EU, utan befogenheten att på EU-nivå lagstifta i arbetsmarknadsrelaterade frågor regleras alltjämt i EU:s fördrag och med respekt för subsidiaritetsprincipen. Huvudansvaret för social- och arbetsmarknadspolitiken vilar fortsatt på medlemsstaterna, medan EU-fördragen endast ger unionen begränsade möjligheter att anta lagstiftning, t.ex. i form av minimidirektiv.

Att den sociala pelaren redan nu genererat lagstiftning på det arbetsrättsliga området är därför felaktigt. EU-kommissionens tilltänkta revidering av upplysningsdirektivet, som arbetsgivarna hänvisar till, har sin grund i EU:s fördrag och inte i pelaren. Det är fråga om en revidering av ett existerande direktiv från 1991, men vi vet i dagsläget inte hur kommissionens förslag ser ut eftersom det ännu inte är publicerat. Vi utgår från att kommissionen inte kommer att föreslå något som underminerar den nordiska modellen eftersom att EU-fördragen innebär att hänsyn ska tas till de nationella systemens mångfald, inbegripet arbetsmarknadsparternas roll.

Den sociala pelaren sänder en viktig politisk signal, nämligen att EU behöver en bättre balans mellan ekonomiska friheter och sociala rättigheter. Under krisåren fokuserade EU alltför ensidigt på åtstramningar och budgetdisciplin. EU-medborgarnas arbets- och levnadsvillkor fick stå tillbaka. Initiativet till ett socialt toppmöte i Göteborg visar att det nu finns en insikt om att goda sociala villkor, partssamverkan och fackliga rättigheter är nyckeln till hållbar och inkluderande tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Undertecknandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett steg i rätt riktning. Det borde de nordiska arbetsgivarna också skriva under på.


Lizette Risgaard, Ordförande LO Danmark
Bente Sorgenfrey, Ordförande FTF Danmark
Lars Qvistgaard, Ordförande Akademikerns Danmark

Jarkko Eloranta, Ordförande SAK Finland
Antti Palola, Ordförande STTK Finland

Jan Højgaard, Ordförande Samtak Färöarna
Jess G. Berhtelsen, Ordförande SIK Grönland

Gylfi Arnbjörnsson, Ordförande ASÍ Island
Elín Björg Jónsdóttir, Ordförande BSRB Island

Hans-Christian Gabrielsen, Ordförande LO Norge
Ragnhild Lied, Ordförande Unio Norge och Nordens Fackliga Samorganisation
Jorunn Berland, Ordförande YS Norge

Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande LO Sverige och Vice ordförande Nordens Fackliga Samorganisation
Eva Nordmark, Ordförande TCO Sverige
Göran Arrius, Ordförande Saco Sverige

Magnus Gissler, Generalsekreterare Nordens Fackliga Samorganisation

Fotnot:
Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, är paraplyorgan för den nordiska fackföreningsrörelsen och samlar 9 miljoner fackligt anslutna. 

Läs hela inlägget »

Följande debattartikel har publicerats i Altinget (DK), Hufvudstadsbladet (SE), Dagsavisen (NO) och Arbetet (SE). 

Vi lever i ett tidevarv av minskad social sammanhållning, polarisering och ökat missnöje i stora delar av befolkningen. I västvärlden sluter väljare upp bakom auktoritära ledare och populistiska partier – ofta med nationalistiska förtecken och avsaknad av demokratiska värden. Från en nordisk facklig horisont är detta oroande, eftersom populismen tenderar att favorisera nationellt egenintresse framför internationellt samarbete, stängda gränser och protektionism framför fri rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital samt auktoritarianism framför progressiva och liberala värden.

En av de främsta orsakerna bakom protektionism och populism står att finna i utvecklingen av ekonomisk ojämlikhet. Dokumenterad i flera studier, av bland annat OECD, IMF och Världsbanken, är detta en utveckling som sedan 1980-talet inneburit att allt färre får ta del av samhällets välstånd.

Detta är i hög grad resultatet av en ekonomisk politik som sedan 80-talet främjat avregleringar, förändrade skattesystem och färre offentliga investeringar. Även ett urvattnat partssamarbete och minskat globalt fackligt inflytande, på den enskilde arbetsplatsen såväl som på den nationella, europeiska och globala omfördelningspolitiken, har bidragit till ökad ojämlikhet. Till detta skall fogas de utmaningar som följer av globaliseringen och den digitala revolutionen, med fler osäkra anställningar och villkor som ibland lämnar mycket att önska vad avser skälig och reglerad lön, god arbetsmiljö, social trygghet, semester och kompetensutveckling.

Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen anser att det bästa sättet att främja social sammanhållning och bekämpa antidemokratiska strömningar är att återupprätta balansen mellan socialt ansvarstagande och ekonomiska intressen. Därför bör en bred politisk diskussion om anständigt arbete och dess innehåll snarast komma till skott. Detta sker bäst inom ramarna för ”Decent Work Agenda”. Agendan, som är antagen av ILO – FN:s fackorgan för sysselsättning och arbetslivsfrågor, vilar på de fyra pelarna främjande av sysselsättning, arbetstagares rättigheter, ett fungerande partssamarbete och socialt skydd, och har som syfte att balansera just socialt ansvarstagande och ekonomiska intressen.

I slutet på oktober håller Nordiska rådet session. Då möts parlamentariker från hela Norden för att debattera nordiskt samarbete kring globala utmaningar, bland annat genom Nordiska ministerrådets programförslag ”Generation 2030 – Nordiskt program för genomförandet av Agenda 2030”. Detta är ett ypperligt tillfälle för politiker att diskutera den så viktiga balansen mellan socialt ansvarstagande och ekonomiska intressen.

Idag, på Världslagen för anständigt arbete – World Day for Decent Work – uppmanar vi följaktligen Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna att göra Decent Work, mål åtta i FN:s Agenda 2030, och de fyra pelarna i ILO:s Decent Work Agenda till kärnan för det nordiska samarbetet. Agendan är i hög grad överensstämmande med den nordiska modellen och vi i den nordiska fackföreningsrörelsen menar att den inte bara bidrar till att uppnå flera av målen i FN:s Agenda 2030 – den är avgörande. Utan Decent Work kan vi inte uppnå mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen, mål 4 om en god universell utbildning för alla, eller mål 5 om jämställdhet.

Decent Work är också avgörande för att uppnå mål 10 – minskad ojämlikhet inom och mellan länder – och därmed vårt svar till den som vill bygga murar och stänga gränser.

Ragnhild Lied, Ordförande NFS och Unio Norge
Karl-Petter Thorwaldsson, Vice Ordförande NFS och Ordförande LO Sverige
Lizette Risgaard, Ordförande LO Danmark
Antti Palola, Ordförande STTK Finland
Gylfi Arnbjörnsson, Ordförande ASI Island
Magnus Gissler, Generalsekreterare NFS
 
Om NFS:

Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, är en samarbetsorganisation för de fackliga centralorganisationerna i Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer bestående av Lands-, Tjänstemanna- och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna och representerar drygt 9 miljoner fackligt anslutna. NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.

Läs hela inlägget »

To:
Mr. Nursultan Nazarbayev, President of the Republic of Kazakstan
 
For information:
Ms. Federica Mogherini, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Mr. Børge Brende, Minister of Foreign Affairs, Norway
Ms. Margot Wallström, Minister of Foreign Affairs, Sweden
Mr. Gudlaugur Thór Thórdarson, Minister of Foreign Affairs, Iceland
Mr. Anders Samuelsen, Minister of Foreign Affairs, Denmark
Mr. Timo Soini, Minister of Foreign Affairs, Finland
Mr. Dagfinn Høybråten, Secretary General of the Nordic Council of Ministers
 
 The Nordic council of trade unions representing 16 trade union confederations in the Nordic Countries and through them, 9 million workers, calls for justice for trade union leader Larisa Kharkova, the chairperson of the independent trade union center CNTUK, union leader Amin Eleussinov from Kazakhstans’ Oil Construction Company OCC and Nurbek Kushakbayev Vice-chairman of the CNTUK and labour inspector at OCC.

Kharkova was sentenced to 100 hours of forced labour, four years of restriction on freedom of movement and a five-year ban on holding any position in a public or non-governmental organization. Eleussinov and Kushakbayev were sentenced to unconditional prison terms of two and two and a half years respectively. The sentences follow the suppression of workers actions, including a hunger strike in Kazakhstan’s Oil Construction Company OCC.

The penalties imposed on the trade union leaders are in violation with fundamental workers’ rights and international law. The suppression of rights ensured by international law and ILO conventions, as well as the countries own constitution, is not only a travesty of justice and an affront to democracy, it will also harm the development of the country and the standard of living for workers there.

The Nordic council of trade unions call for immediate justice and the dropping of all charges against trade union leaders, workers in Kazakhstan need to be guaranteed freedom of association, the right to establish and join trade unions and be guaranteed fundamental rights in working life.

Läs hela inlägget »
Etiketter: ilo, workers rights

Solidarisuuskirje Turkuun 18 elokuuta kohdistuneen iskun johdosta

Pohjolan Ammatillisessa Yhteisjärjestössä, joka edustaa 16 palkansaaja keskusjärjestöä ja niiden kautta 9 miljoonaa jäsentä Pohjolassa, haluamme tänään ilmaista tukemme ja solidarisuutemme Turkuun ja Suomeen eilen kohdistuneen julman iskun johdosta.
Tuomitsemme mitä vahvimmin Turussa 18 elokuuta tapahtuneen väkivataisen iskun.
Ajatuksemme ovat tänään uhrien ja heidän perheiden kanssa, selviytyneiden ja kaikkien niiden kanssa, jotka ovat työskennelleet ja hoitaneet tehtäviä selvittääkseen kauhean iskun seurauksia. Haluamme myös ilmaista solidarisuutemme Suomen ammattiyhdistyksille ja kaikkille jäsenille.
Ammattiyhdistysliike edustaa tasa-arvoa, solidarisuutta ja rauhaa. Turun teko on suunnattu näitä perusarvoja vastaan ja meidän on pidettävä lujasti yhtä vaaliaksemme niitä.
Pohjoismaiset ammattijärjestöt tuomitsevat kaiken muotoisen terrorin ja ja haluamme ilmaista tukemme kaikille, jota teko on koskettanut. Isku Turussa kohdistuu myös Pohjolaan ja Eurooppaan. Seisomme yhdessä Turun ja Suomen kanssa yhteisten perusarvojemme vapauden, avoimmuuden ja demokratian takana kun perusoikeukksiamme uhataan.   
 
Ragnhild Lied                               
Puheenjohtaja                            

Magnus Gissler
Pääsihteeri

Solidaritetsbrev med anledning av attacken i Åbo den 18 augusti

Nordens Fackliga samorganisation som representerar 16 fackliga centralorganisationer och genom dem 9 miljoner medlemmar i Norden, vill idag uttrycka vårt stöd och vår solidaritet till Åbo och Finland med anledning av gårdagens grymma attack.
Vi fördömer i det starkaste det våldsamma attentatet i Åbo den 18 augusti.
Våra tankar går idag till offren, deras familjer, de som överlevt attackerna och till dem som arbetat och haft uppgifter att ta hand om konsekvenserna av det fruktansvärda dådet. Vi vill också uttrycka vår solidaritet med de finska fackföreningarna och alla medlemmar.
Fackföreningsrörelsen representerar jämlikhet, solidaritet och fred. Attacken i Åbo är riktade mot dessa grundläggande principer och vi måste stå starkt samman för att värna om dem.
 
De nordiska facken fördömmer alla former av terror och vill utrycka vårt stöd för alla som berörts av attacken. Ett attentat i Åbo är ett attentat mot Norden och Europa. Vi står samlade med Åbo och Finland bakom de grundläggande rättigheterna om frihet, öppenhet och demokrati när våra grundläggande principer hotas.  
 
Ragnhild Lied                               
Ordförande                                 

Magnus Gissler
Generalsekreterare

Läs hela inlägget »

Deseamos acompañarles en su dolor y expresar nuestro más sentido pésame por los trágicos eventos ocurridos en la tarde de ayer 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Desde el Consejo de los Sindicatos Nórdicos condenamos cualquier ataque terrorista, y expresamos nuestras más sentidas condolencias, solidaridad y apoyo hacia las víctimas, las familias de las víctimas y los pueblos de Barcelona y Cambrils.

Asímismo deseamos transmitir nuestro más profundo agradecimiento a los trabajadores de emergencias así como a todas las personas que continúan ocupándose de las consecuencias de esta lamentable agresión. Todos los actos de terrorismo son asaltos a nuestros valores fundamentales de libertad y democracia. El movimiento sindical representa igualdad, solidaridad y paz. Los actos brutales en Barcelona y Cambrils están dirigidos en contra a estos valores, con el objetivo de dividir y socavar la apertura, la libertad y, en definitva, la democracia.

El Consejo de los Sindicatos Nórdicos representa 9 millones trabajadores en todas las áreas y sectores del mercado laboral Nórdico. Estamos a su lado en estos tiempos difíciles, en la lucha por la democracia y la paz, los derechos sociales, al trabajo y a una vida decente para todos - la mejor protección contra el terrorismo.
 
Ragnhild Lied
Presidente

Magnus Gissler
Secretario General

Solidarity message from the Council of Nordic Trade Unions, NFS, to the people and labour movement in Barcelona and Cambrils.

Our deepest condolences in order of the tragic events in Barcelona and Cambrils on the 17th of August 2017. We, the Council of Nordic Trade Unions, NFS, want to convey our deepest condolences and express our solidarity and support to victims, victim’s families and the people of Barcelona and Cambrils in order of your terrible loss.

We condemn the horror of the events and the attack against innocent people Barcelona and Cambrils on the evening of the 17th of August 2017 and want to convey our profound gratitude to emergency workers and personnel dealing with the consequences of the incident. All acts of terrorism are an attack on our fundamental values of freedom and democracy. The trade union movement represents human equality, solidarity and peace. The brutal act of terror is directed towards these fundamental values. It is carried out to divide and undermine freedom, openness and democracy.

The Council of Nordic Trade Unions represents 9 million employees, in all areas, sectors and branches of the labour market in the Nordic countries. We stand together with you in your trying time in the fight for democracy, peace, social rights, and decent jobs and living conditions for all - it is the best protection against terrorism.
 
Ragnhild Lied
President
 
Magnus Gissler
General Secretary
 

Läs hela inlägget »

We welcome the invitation extended to the Nordic Council of Ministers and Prime Minister Erna Solberg by Angela Merkel and the German presidency of the G20. The picture i from a meeting between Solberg and Merkel in June. Photo: Michael Sohn/AP

In the international arena great interest is being shown in the Nordic model. We have demonstrated that is it not only possible to combine economic growth and competitiveness with extensive welfare and a high level of economic equality successfully, but that this is also desirable – for both social and socioeconomic reasons. 

Last summer we at the Council of Nordic Trade Unions, who represent 70 per cent of the Nordic Workforce, therefore urged the Nordic Council of Ministers to participate in the G20 discussions as a regional entity.  Our message to the Council was clear. We argue that the Nordic countries should have a greater presence in international fora, like the G20, so that we can share our experiences – and that this is our responsibility. We have a given place in the G20 not only because we are the world’s twelfth largest economy but because the Nordic countries are a leading region for sustainable economic and social development. We therefore welcome the invitation extended to the Nordic Council of Ministers and Prime Minister Erna Solberg by Angela Merkel and the German presidency of the G20. At the summit in Hamburg on 7–8 July the 20 largest economies in the world will be discussing the challenges we face in the future.

There is greater urgency to sustainable economic and social development than there has ever been. Donald Trump governs from the White House. The United Kingdom recently applied to exit the EU and, even if populism has faced setbacks in recent European general elections, it is gaining ground. This is deeply disturbing. Populism polarises: its ideological foundation is authoritarian and protectionistic and has to be viewed as opposed to the progressive and liberal values that form the basis of democracy. An open world has to be contrasted with closed borders.

One of the main reasons behind the protectionism and populism that find expression in Trump and Brexit can be traced to the growth of economic inequality. This has been documented in several studies, for instance by the OECD, IMF and World Bank, as a result of a development since the 1980s in which fewer and fewer have taken possession of a larger share of social resources. Above all it is the ten per cent with the highest incomes – and in particular the most wealthy one per cent – whose share of earnings has risen, while the remaining ninety per cent have suffered a decline or a standstill in their incomes in real terms. It is both distressing and telling that the world’s eight richest individuals control the same amount of resources as the poorest 50 per cent of the world’s population.

This is to a very great extent the outcome of an economic policy that since the 1980s has encouraged deregulation, changes in taxation systems and reduced public investments – often indeed at the behest of the OECD, IMF and World Bank. A dwindling social dialogue and declining global trade union influence, in individual workplaces as well as on national, European and global redistribution policies, have contributed to this increased inequality. Added to this are the challenges that result from globalisation, inability to adapt and the digital revolution in which more and more wage earners have atypical forms of employment and conditions that sometimes leave a great deal to be desired in terms of fair and regulated wages, sound working environments, social security, holidays and further training.

But there is light at the end of the tunnel. The OECD, IMF and World Bank have altered course and the global agenda is open for proposals. In addition to the patently negative effects on social cohesion, economic and gender inequality has been shown to hinder growth and make recovery from recession more difficult. It is quite simply bad for business and it is against this background that the need for collective wage formation has been discussed in the G20 context in the last two years.

In the Nordic countries inequality is also increasing – in some place very rapidly. But compared to other western countries our egalitarian societies are still counted as some of the most equal in the world. And the happiest. It is this balancing act, the ability to combine high social and economic equality with great competitiveness and productivity that the world wants to learn more about. Or as the OECD’s s Deputy-Director for Employment, Labour and Social Affairs, puts it: “Irrespective of whether you study unemployment, occupancy rates, incomes, equality, social security or the quality of workplaces, the Nordic countries – especially Norway and Denmark – top the international ranking lists. This means that many other countries are looking at the Nordic countries to study whether the Nordic model is the best approach to adopt to attain labour market objectives”. 

In our opinion the Nordic countries should take the hand extended by the global community, affect the global agenda and take the lead for a more open and more economically equal world – for social and economic reasons. For this reason it is important when Prime Minister Erna Solberg attends the G20 summit in Hamburg as President of the Nordic Council of Ministers that she speaks with a Nordic voice and places great priority on these six Nordic experiences:
  • Trade union membership, social dialogue and cooperation between the social partners has to be encouraged, not least in the EU but also nationally, in the Nordic countries and globally. The Nordic countries are competitive and have great economic equality, for which one reason is their highly organised labour markets that are characterised by the balance between the social partners.
  • Reduce unemployment through a joint public investment strategy between the G20 countries to put an end to the low rate of growth. 
  • Encourage gender equality and high employment rates through extended family policies, general welfare systems with income linked social insurance, equal pay for jobs of equal value as well as education and skills enhancement.
  • Invest in education, further training and lifelong learning for everybody. The role of a universal educational system in compensating for social differences is a vital requirement in an equal society that offers everyone the same opportunities. Knowledge is a prerequisite for a democratic society. 
  • Adopt joint measures intended to facilitate the integration of migrants and refugees in their host countries by fostering sound terms of employment and social protection as well as life-long learning and education of high quality from pre-schools to higher education
  • Address the challenges that derive from new business models in the digital economy such as competition, investments and taxation, and guarantee workers’ rights as well as secure and established employment conditions in the digital economy.  

Authors of the article:
Lizette Risgaard, President LO Denmark
Bente Sorgenfrey, President FTF Denmark
Lars Qvistgaard, President Akademikerne Denmark

Jarkko Eloranta, President FFC/SAK Finland 
Antti Palola, President STTK Finland

Gylfi Arnbjörnsson, President ASÍ Iceland
Elín Björg Jónsdóttir, President BSRB Iceland

Hans-Christian Gabrielsen, President LO Norway
Ragnhild Lied, President Unio Norway and the Council of Nordic Trade Unions
Jorunn Berland, President YS Norway

Karl-Petter Thorwaldsson, LO Sweden and Vice President, Council of Nordic Trade Unions
Eva Nordmark, President TCO Sweden
Göran Arrius, President Saco Sweden

Magnus Gissler, General Secretary, Council of Nordic Trade Unions


This article has been published in Danish, Swedish and Norwegian newspapers. Links below:

Danish:
https://www.altinget.dk/artikel/nordiske-fagbevaegelsers-opraab-ulighed-goeder-populismen

Norwegian:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/økonomisk-ulikhet-er-dårlig-butikk-1.991744

Swedish:
https://www.svd.se/norden-bor-ga-i-braschen-for-ekonomisk-jamlikhet
 
Läs hela inlägget »

Our deepest condolences in order of the tragic events in Manchester on the 22nd of May 2017.
We, the Council of Nordic Trade Unions, NFS, want to convey our deepest condolences and express our solidarity and support to victims, victim’s families and the people of Manchester in order of your terrible loss.

We condemn the horror of the events and the attack against innocent people and children in Manchester on the evening of the 22nd of May 2017 and want to convey our profound gratitude to emergency workers and personnel dealing with the consequences of the incident. All acts of terrorism are an attack on our fundamental values of freedom and democracy. The trade union movement represents human equality, solidarity and peace. The brutal act of terror in Manchester is directed towards these fundamental values. It is carried out to divide and undermine freedom, openness and democracy.

The Council of Nordic Trade Unions represents 9 million employees, in all areas, sectors and branches of the labour market in the Nordic countries. We stand together with you in your trying time in the fight for democracy, peace, social rights, and decent jobs and living conditions for all - it is the best protection against terrorism.

Ragnhild Lied
President

Magnus Gissler
General Secretary

Läs hela inlägget »

Idag träffas G20-ländernas arbetsmarknadsministrar i Bad Neuenahr för att diskutera framtidens arbetsmarknad utifrån globala utmaningar såsom globalisering, digitalisering och teknologisk utveckling. Andra utmaningar på agendan är jämställdhet, integration och etablering för flyktingar, ungdomsarbetslöshet och globala leverantörskedjor.

Under Nordiska rådets session i oktober 2016 informerade Norges statsminister Erna Solberg rådet att Norge bjudits in av Angela Merkel att delta under årets G20-möten i Tyskland.

- Nordens Fackliga Samorganisation är en förespråkare av ökat nordiskt samarbete i förhållande till G20. Vi välkomnade därför att Norge bjudits in till G20-sammanhangen i Tyskland, säger Magnus Gissler, generalsekreterare på Nordens Fackliga Samorganisation.

Det norska deltagandet innebär också ett ökat nordiskt fackligt inflytande på den globala agendan och NFS norska medlemsorganisationer, LO Norge, Unio och YS, har därför deltagit i dialogforumet mellan Labour 20 och Angela Merkel. Ur ett nordiskt fackligt perspektiv är de stigande ekonomiska ojämlikheterna i världen problematiskt, eftersom det bidrar till minskad tillväxt och ökad social oro.

- Vi menar att norden har erfarenheter som är av stor betydelse för hur samhällets resurser fördelas över befolkningen, bland annat vad avser social dialog, sysselsättningspolitik, jämställdhet, integration och utbildning samt hur man ur ett brett perspektiv hanterar den digitala och den teknologiska utvecklingen genom en väl fungerande omställning. Detta är erfarenheter som kan gagna G20-samarbetet väl, säger Gissler.

I en global kontext samlar G20-länderna 85 % av den samlade bruttonationalprodukten och cirka 80 % av världshandeln. G20 har av sina deltagarländer beskrivits som ”the premier forum for our international economic cooperation”. De beslut som tas inom ramen för G20-samarbetet har därför stor betydelse för det som sedan multilateralt diskuteras och beslutas om i FN-systemet och andra internationella organ, såsom ILO, OECD, IMF och Världsbanken.

Läs hela inlägget »
Etiketter: g20

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.