580nfs1_red

2016 > 03

I Norden har vi en lång gemensam tradition av samarbete över gränserna på alla tänkbara nivåer. Det finns nordiska samarbeten, föreningar och nätverk på otaliga områden i samhället och näringslivet och inte minst på arbetsmarknadens område i de olika nordiska länderna.
En central utgångspunkt för det nordiska samarbetet är våra gemensamma nordiska värderingar kring solidaritet, jämlikhet och jämställdhet. Värderingar som också ligger till grund för all facklig samverkan.

För oss i NFS är det centralt att löntagare på den nordiska arbetsmarknaden ska lika rättigheter och villkor.  Vi arbetar i ett brett perspektiv för fackliga och demokratiska fri- och rättigheter och för att den nordiska avtalsmodellen utvecklas och förstärks. Utgångspunkter för detta är full sysselsättning, hållbarhet, att stärka arbetstagarnas rättigheter och villkor, trygga anställningar, utvecklingsmöjligheter i arbetslivet och förbättrad arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan samt ökad resurseffektivitet. På den nordiska arbetsmarknaden jobbar vi också med problematik kring rättvis rörlighet och undanröjande av gränshinder.

På Nordens dag firar vi en lång tradition av såväl folklig som officiell samverkan i Norden och värnar våra gemensamma principer om lika möjligheter för alla, social och hållbar utveckling, solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och ekonomisk trygghet. Kärnvärden som har ett starkt folkligt stöd i Norden och som ligger till grund för våra öppna demokratiska samhällen lika mycket som för vår fackliga samverkan i NFS.

Läs hela inlägget »

Nordens Fackliga Samorganisation vill uppmärksamma att det idag är Internationella kvinnodagen.

Mycket arbete för att uppnå målen om ett jämställdhet samhälle återstår. På den internationella listan som mäter ojämlikhet mellan könen – Gender Inequality Index mäter faktorer såsom hälsa, egenmakt och ställning på arbetsmarknaden, ligger Norge förvisso i topp och Danmark fyra, men först på plats 14, 16 och 24 hittar vi i fallande ordningsföljd Sverige, Island och Finland.

Det finns tydliga skillnader mellan könen på arbetsmarknaderna i Norden, där männen har mellan 15 och 20 % mer i lön. Här spelar fackföreningsrörelsen roll. Det är viktigt att de gemensamma fackliga strävandena i Norden bidrar till att skapa förutsättningar för ett jämställt och inkluderande arbetsliv där alla har lika värde.

Jämställdhet är också en viktig förutsättning för att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Läs med läs mer om  det internationella arbetet "Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality".

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.