580nfs1_red

2015 > 12

På NFS styrelsemöte i Helsingfors den 26 november enades de nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna om att anta en gemensam nordisk TTIP-position.

De nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna är positivt inställda till frihandel och det handelsavtal som förnärvarande förhandlas mellan EU och USA (TTIP). Det gagnar konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier och kan främja tillväxt, konkurrenskraft och nödvändig strukturomvandling.

Denna utgångspunkt, för ett framtida avtal, är dock tydligt avhängigt villkoret att det ska uppfylla grundläggande förutsättningar avseende socialt skydd, främjande av arbetstagares grundläggande rättigheter i arbetslivet, staters autonomi och en skeptisk inställning till tvistlösningsmekanismen ISDS. Detta är centrala fackliga utgångspunkter som ska värnas och utvecklas, inte kringskäras eller undergrävas. I ett transatlantiskt frihandelsavtal är dessa utgångspunkter särskilt viktiga.

Förutom att TTIP gynnar ekonomisk utveckling anser de nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna att ett väl genomfört TTIP-avtal kan sätta standarden för hur framtida handels- och investeringsavtal kan garantera och värna viktiga fackliga utgångspunkter.

Positionspapper enligt nedan:

Facklig TTIP-position överlämnas till Bernd Lange, ordförande i utskottet för internationell handel, Europaparlamentet. Världshandelsorganisationens ministerrådsmöte, 2015-12-16, Nairobi. Från vänster: Aleksi Kuusito (SAK, Finland), Göran Arrius (Saco, Sverige), Susanne Lindberg Elmgren (LO, Sverige), Bernd Lange (Europaparlamentet) och Peter Waldorff (LO, Danmark). 

Läs hela inlägget »
Etiketter: ttip

Vi på Nordens Fackliga Samorganisation vill uppmärksamma att det idag är Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Den 10:e december markerar datumet för den dag som FN:s generalförsamling 1948 antog konventionen om mänskliga rättigheter.

Ur ett fackligt perspektiv är konventionen en viktig hörnsten för det fackliga arbetet och utgör fundamentet för ILO:s 8 kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet; däribland förbud mot barn- och tvångsarbete samt rätten att bilda föreningar och organisera sig.

Mer information:

FN:s portal om Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Union to Unions broshyr om mänskliga rättigheter i arbetslivet
 

A young resident of Santa Rita, Bolivia during Secretary-General Ban Ki-moon's visit. UN Photo/Evan Schneider

Läs hela inlägget »

NFS ser positivt på de nordiska arbetsmarknadsministrarnas initiativ och deklaration till EU-kommissionen som efterlyser en förändring i reglerna för arbetslöshetsersättning så att de är anpassade och återspeglar skillnaderna i lönenivåer och levnadsstandard i EU-/EES-länderna.

Ministrarna adresserade den 30 november kommissionen med anledningen av den pågående beredningen av EUs Employment Mobility Package. De betonar i sin skrivelse bland annat vikten av reglering 883/2004 om koordinering av social försäkringssystemen för att stöda fri rörlighet i Europa. Arbetsmarknadsministrarna understryker att en förändring i reglerna kring arbetslöshetsersättning är nödvändig för att de ska uppfattas som rättvisa och hållbara. Samtidigt pekar man på att gemensamma bestämmelser inte heller får undergräva andra politiska agendor som exempelvis aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

NFS välkomnar de nordiska ministrarnas initiativ att värna den nordiska välfärdsmodellen genom att gemensamt framföra sina åsikter till kommissionen och peka på att gemensam reglering inte får leda till försämringar.

”Det är  viktigt att EU-regleringar utformas så att de inte försämrar och urholkar etablerade och reglerade sociala skyddsnivåer i de nordiska länderna. EU-regleringen ska stödja den nordiska välfärdsmodellen – inte undergräva den” säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

Mer information:
Arbetsmarknadsministrarnas deklaration
Pressmeddelande från nordiska ministerrådet

Läs hela inlägget »
NFS generalsekreterare Magnus Gissler NFS generalsekreterare Magnus Gissler

Förhandlingarna om samhällsfördrag strandade i dag i Finland efter att arbetsgivarorganisationen EK drog sig ur förhandlingarna.

Samtliga finska centralorganisationer var villiga att fortsätta förhandlingarna och täckningsgraden för avtalet hade kunna uppgå till 97 procent även om bil- och transportfacket AKT förra veckan meddelade att de ställer sig utanför.   

De finska arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen har under hösten gjort ett tredje försök till förhandlingar om samhällsfördrag för att undvika att regeringens planer för påtvingande lagstiftning på arbetsmarknadsområdet genomförs.

Parterna förbereder sig nu på förbundsvisa förhandlingar och regeringen går sannolikt vidare med den påtvingade lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet som presenterades i höstas.

”Det är olyckligt att man inte lyckades hitta en förhandlingslösning i Finland eftersom det innebär att regeringens planer med påtvingande lagstiftning på arbetsmarknadsområdet nu sannolikt går vidare. Det är en dyster dag för den finländska och nordiska avtalsmodellen” säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

Arbetsgivarorganisationen EKs gjorde förra veckan genom en stadgeändring om att de efter våren 2016 inte kommer att delta i förhandlingar om centrala uppgörelser. Meddelandet förorsakade att AKT svarade med att de förbereder sig på förbundsvisa förhandlingar och inte kommer att ansluta sig till det aktuella samhällsfördraget om det blir framförhandlat. EKs argument för att dra sig ur förhandlingarna baserade sig på att AKT ställde sig utanför fördraget.

Mer information:
Den finska regeringens angrepp på den nordiska modellen
NFS uttalanden om den finska regeringens agerande 

www.akava.fi
www.sak.fi
www.sttk.fi

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.