580nfs1_red

2015 > 09

Idag demonstrerade över 300 000 finländare emot den finländska regeringens planer på att försämra villkoren för arbetstagarna genom att bland annat slopa söndagstilläggen och minska antalet semesterdagar.

Ur en nordisk facklig horisont innebär förslaget också ett allvarligt angrepp på den nordiska modellen, detta eftersom den finska regeringen valt lagstiftning som instrument för att åsidosätta arbetsmarknadens parter och avtalsfriheten som är en grundläggande facklig rättighet, beskriven i ILOs kärnkonventioner. De nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna har tidigare markerat mot detta. 

NFS generalsekreterare - Magnus Gissler - talade på demonstrationen i Helsingfors och framförde den nordiska fackföreningsrörelsens stöd. Läs talet i sin helhet längre ner på sidan.

Läs hela inlägget »

Uttalande från NFS ordföranden

NFS medlemsorganisationer tar kraftigt avstånd från de planer Finlands regering lagt fram om att försvaga arbetstagares arbetsvillkor och försörjning genom att grovt ingripa i avtalsfriheten.

De åtgärder Finlands regering presenterat för att förbättra konkurrenskraften skrotar förhandlingar enligt den nordiska modellen och äventyrar den fria avtalsrätten. Många internationella avtal garanterar föreningsfriheten och rätten att förhandla kollektivt om arbetsvillkor. ILO:s  kärnkonventioner nr 87 och 98, Europakonventionen, Europeiska sociala stadgan och FN: s ICCPR och ICESCR är sådana internationella avtal.

Den nordiska fackföreningsrörelsen konstaterar, att om de förslag till försämringar i arbetslivet som Finlands regering föreslår genomförs, kommer det att ha oförutsägbara konsekvenser förutom för det finska samhället, också mer utbrett i Norden. Finlands regering inskränker parternas fria förhandlingsrätt, vilket är oacceptabelt.

NFS samlar de nordiska fackliga centralorganisationerna som tillsammans representerar 9 miljoner fackliga medlemmar. Finska NFS medlemmar är FFC, Akava och STTK.

Läs hela inlägget »

Med nästan 60 miljoner på flykt i världen står vi inför den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. De allra flesta är internflyktingar, men några få har lyckats ta sig över Medelhavet och in i Europa i hopp om ett bättre liv; fritt från krigets, nödens och hungerns umbäranden. I Norden har vi en stark tradition av att ta ett gemensamt samhällsansvar för att hitta lösningar på liknande utmaningar.

Norden och Europa måste ta ansvar för att de medmänniskor som tvingats hit på flykt behandlas och respekteras utifrån FNs grundläggande mänskliga rättigheter. Det innebär inte bara att var och en av oss har rätt att söka asyl, utan också att ”envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Rätten till arbete är också en grundläggande mänsklig rättighet.

Nyligen uppmanade International Labour Organization (FN:s partsgemensamma organ för arbetsmarknadsfrågor) fackföreningar och arbetsgivare att hitta lösningar på den situation som uppstår efter det att flyktingarna satt sig i säkerhet. Det handlar bland annat om tillgången på fler och bättre jobb för de som flyr och migrerar.

NFS och NFS medlemsorganisationer antar den utmaningen genom att uppmana arbetsgivare och företrädare för näringsliv och organisationer, regeringar och Nordiska ministerrådet att tillsammans med oss omedelbart starta dialog om hur vi utifrån arbetsmarknadsperspektiv på bästa kan bidra till att flyktingar och migranter kan etablera sig i de nordiska länderna.

Vi, arbetsmarknadens parter, måste göra allt som står i vår makt för att finna hållbara lösningar som motverkar att migrerande människor – redan utsatta ur flera olika perspektiv – inte utnyttjas genom otrygga anställningar och oacceptabla anställningsvillkor eller trafficking, människosmuggling och slavliknande arbetsförhållanden.

Vi har ett ansvar för att finna trygga arbeten, praktik och utbildning åt dem som med fara för liv och hälsa söker tillflykt i Norden.

Läs NFS uttalande här under.

Läs hela inlägget »
NFS generalsekreterare Magnus Gissler NFS generalsekreterare Magnus Gissler

Finlands regering har idag presenterat ett åtgärdspaket på arbetsmarknadens område som ska införas genom påtvingad lagstiftning när rådande kollektivavtal löper ut och som ska omfatta kommande avtal så att parterna inte kan avtala om andra lösningar. Agerandet riskerar att rasera den finska förhandlingskulturen och avtalsmodellen.

”Förhandlingar mellan självständiga parter på arbetsmarknaden är kärnan i den nordiska kollektivavtalsmodellen och ett fundament för den nordiska samhällsmodellen. Den finska regeringen tar avstånd från den nordiska modellen när man inskränker på parternas förhandlingsfrihet. Det är fullständigt oacceptabelt utifrån grundläggande rättigheter i arbetslivet.”
säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

Åtgärderna som inskränker på parternas förhandlingsfrihet har ifrågasatts både i relation till grundlagen och de internationella konventioner som landet förbundit sig till.

De åtgärder som i dag presenterats har som mål att öka landet konkurrenskraft genom att öka produktiviteten med 5 procent och presenteras som lösning för det uteblivna samhällsfördraget.
Förslaget innehåller följande åtgärder; Trettondag och Kristihimmelsfärdsdag blir lediga dagar utan lön. Införande av en oavlönad karensdag vid sjukdom som efterföljs av 7 dagar då 80 % av lönen utbetalas. Övertidsersättning minskar med 50 %, söndagsersättningen sänks från 100 % till 75 %, årssemester för offentligt anställda förkortas från 38 dagar till 30 dagar och Socialskyddsavgiften för privata arbetsgivare sänks med 1,72procentenheter. Därtill vill man förbättra tryggheten för uppsagda, så att man utöver lönen för uppsägningstiden får omskolning eller sysselsättningsåtgärder. Man förlänger också rätten till arbetshälsovård vid uppsägning. Företag kommer också att få en ersättning på 2 500 euro för familjelediga föräldrar som återvänder till jobbet.

Magnus Gissler
Generalsekreterare/General Secretary
Tel: +46 (0)70 686 25 86

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.