580nfs1_red

2015

På NFS styrelsemöte i Helsingfors den 26 november enades de nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna om att anta en gemensam nordisk TTIP-position.

De nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna är positivt inställda till frihandel och det handelsavtal som förnärvarande förhandlas mellan EU och USA (TTIP). Det gagnar konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier och kan främja tillväxt, konkurrenskraft och nödvändig strukturomvandling.

Denna utgångspunkt, för ett framtida avtal, är dock tydligt avhängigt villkoret att det ska uppfylla grundläggande förutsättningar avseende socialt skydd, främjande av arbetstagares grundläggande rättigheter i arbetslivet, staters autonomi och en skeptisk inställning till tvistlösningsmekanismen ISDS. Detta är centrala fackliga utgångspunkter som ska värnas och utvecklas, inte kringskäras eller undergrävas. I ett transatlantiskt frihandelsavtal är dessa utgångspunkter särskilt viktiga.

Förutom att TTIP gynnar ekonomisk utveckling anser de nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna att ett väl genomfört TTIP-avtal kan sätta standarden för hur framtida handels- och investeringsavtal kan garantera och värna viktiga fackliga utgångspunkter.

Positionspapper enligt nedan:

Facklig TTIP-position överlämnas till Bernd Lange, ordförande i utskottet för internationell handel, Europaparlamentet. Världshandelsorganisationens ministerrådsmöte, 2015-12-16, Nairobi. Från vänster: Aleksi Kuusito (SAK, Finland), Göran Arrius (Saco, Sverige), Susanne Lindberg Elmgren (LO, Sverige), Bernd Lange (Europaparlamentet) och Peter Waldorff (LO, Danmark). 

Läs hela inlägget »
Etiketter: ttip

Vi på Nordens Fackliga Samorganisation vill uppmärksamma att det idag är Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Den 10:e december markerar datumet för den dag som FN:s generalförsamling 1948 antog konventionen om mänskliga rättigheter.

Ur ett fackligt perspektiv är konventionen en viktig hörnsten för det fackliga arbetet och utgör fundamentet för ILO:s 8 kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet; däribland förbud mot barn- och tvångsarbete samt rätten att bilda föreningar och organisera sig.

Mer information:

FN:s portal om Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Union to Unions broshyr om mänskliga rättigheter i arbetslivet
 

A young resident of Santa Rita, Bolivia during Secretary-General Ban Ki-moon's visit. UN Photo/Evan Schneider

Läs hela inlägget »

NFS ser positivt på de nordiska arbetsmarknadsministrarnas initiativ och deklaration till EU-kommissionen som efterlyser en förändring i reglerna för arbetslöshetsersättning så att de är anpassade och återspeglar skillnaderna i lönenivåer och levnadsstandard i EU-/EES-länderna.

Ministrarna adresserade den 30 november kommissionen med anledningen av den pågående beredningen av EUs Employment Mobility Package. De betonar i sin skrivelse bland annat vikten av reglering 883/2004 om koordinering av social försäkringssystemen för att stöda fri rörlighet i Europa. Arbetsmarknadsministrarna understryker att en förändring i reglerna kring arbetslöshetsersättning är nödvändig för att de ska uppfattas som rättvisa och hållbara. Samtidigt pekar man på att gemensamma bestämmelser inte heller får undergräva andra politiska agendor som exempelvis aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

NFS välkomnar de nordiska ministrarnas initiativ att värna den nordiska välfärdsmodellen genom att gemensamt framföra sina åsikter till kommissionen och peka på att gemensam reglering inte får leda till försämringar.

”Det är  viktigt att EU-regleringar utformas så att de inte försämrar och urholkar etablerade och reglerade sociala skyddsnivåer i de nordiska länderna. EU-regleringen ska stödja den nordiska välfärdsmodellen – inte undergräva den” säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

Mer information:
Arbetsmarknadsministrarnas deklaration
Pressmeddelande från nordiska ministerrådet

Läs hela inlägget »
NFS generalsekreterare Magnus Gissler NFS generalsekreterare Magnus Gissler

Förhandlingarna om samhällsfördrag strandade i dag i Finland efter att arbetsgivarorganisationen EK drog sig ur förhandlingarna.

Samtliga finska centralorganisationer var villiga att fortsätta förhandlingarna och täckningsgraden för avtalet hade kunna uppgå till 97 procent även om bil- och transportfacket AKT förra veckan meddelade att de ställer sig utanför.   

De finska arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen har under hösten gjort ett tredje försök till förhandlingar om samhällsfördrag för att undvika att regeringens planer för påtvingande lagstiftning på arbetsmarknadsområdet genomförs.

Parterna förbereder sig nu på förbundsvisa förhandlingar och regeringen går sannolikt vidare med den påtvingade lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet som presenterades i höstas.

”Det är olyckligt att man inte lyckades hitta en förhandlingslösning i Finland eftersom det innebär att regeringens planer med påtvingande lagstiftning på arbetsmarknadsområdet nu sannolikt går vidare. Det är en dyster dag för den finländska och nordiska avtalsmodellen” säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

Arbetsgivarorganisationen EKs gjorde förra veckan genom en stadgeändring om att de efter våren 2016 inte kommer att delta i förhandlingar om centrala uppgörelser. Meddelandet förorsakade att AKT svarade med att de förbereder sig på förbundsvisa förhandlingar och inte kommer att ansluta sig till det aktuella samhällsfördraget om det blir framförhandlat. EKs argument för att dra sig ur förhandlingarna baserade sig på att AKT ställde sig utanför fördraget.

Mer information:
Den finska regeringens angrepp på den nordiska modellen
NFS uttalanden om den finska regeringens agerande 

www.akava.fi
www.sak.fi
www.sttk.fi

Läs hela inlägget »

Det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2016 har temat Vatten, natur och människor. Fokusområden i programmet som berör den nordiska arbetsmarknaden är prioriteringarna kring digitalisering och gränshinder samt den strategiska diskussion som ska sammanställa en långsiktig plan för den nordiska rörligheten. Ordförandeskapet initierar också i samband med detta ett treårigt projekt med syfte att förbättra statistik kring gränshinder och rörlighet.

Under 2016 fortsätter också ministerrådets strategiska genomlysning av den nordiska arbetsmarknaden som utförs av utredare Poul Nielson och beräknas vara färdig till sommaren 2016.

Hela Nordiska ministerrådets ordförandeprogram 2016 kan du läsa här.

Läs hela inlägget »
Bild:norden.org/Søren Sigfusson Bild:norden.org/Søren Sigfusson

De isländska centralorganisationerna ASI och BSRB har i dag undertecknat ett ramavtal med arbetsgivaren, staten och kommunerna för att utveckla en ny förhandlingsmodell för den isländska arbetsmarknaden. Den nya modellen som kommer att bygga på kärnan i den norska fronfagsmodellen, den svenska industrimodellen och den danska CO-industrimodellen kommer att utvecklas över de kommande två åren. Parterna enades också om att utjämna skillnaderna i pensionsordningar mellan den offentliga och den privata sektorn och om att offentligt anställda ska få en garanti för att deras lönenivå ska hänga med den privata löneglidningen. Lärarna och Akademikerna ställer sig i nuläget utanför ramavtalet.

NFS generalsekreterare Magnus Gissler pekar på att det partsgemensamma beslutet är glädjande i tider när avtalsmodellen är satt under press på flera ställen. Han betonar att den här typens modiga lösningar har potential att stärka och utveckla den nordiska modellen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: island, ramavtal
Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten på Nordisk Facklig Kongress 2015 Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten på Nordisk Facklig Kongress 2015

NFS ordförande Bente Sorgenfrey och generalsekreterare Magnus Gissler träffade i dag Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i Köpenhamn för att diskutera flyktingkrisen inför Nordiska rådets 67e session i Reykjavik nästa vecka med samma tema.

Under mötet diskuterades vikten av kontinuerligt nordiskt erfarenhetsutbyte för att finna fungerande lösningar i flyktingkrisen och skapa goda förutsättningar för snabbare etablering och möjligheter för integration på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

NFS ordförande Bente Sorgenfrey understryker att underlättande av etableringen på den nordiska arbetsmarknaden inte får ske till priset av social dumping, försämrade villkor eller etablering av låglönejobb. De lagar, regler, avtal och villkor som gäller är utgångspunkt för etablering på den nordiska arbetsmarknaden - för alla.

NFS generalsekreterare Magnus Gissler betonar också betydelsen av nordiskt erfarenhetsutbyte för att hitta lösningar och att samverkan på nordisk branschnivå kan ha en nyckelroll i att sprida goda erfarenheter som lägger grunden för konkreta åtgärder.

NFS ordföranden har tidigare uttalat sig om arbetsmarknadsparternas roll i att säkra hållbara och trygga jobb i flyktingkrisen och vikten av att människor inte utnyttjas genom otrygga anställningar och oacceptabla anställningsvillkor eller trafficking, människosmuggling och slavliknande arbetsförhållanden. NFS uttalande och diskussionspunkter inför mötet med nordiska ministerrådet finns i länkarna här under.

NFS uttalande om flyktingkrisen 2015-09-10
NFS diskussionspunkter inför mötet med NMR om flyktingkrisen.

Läs hela inlägget »

För åttonde året i rad arrangeras idag Världslagen för anständigt arbete. Vill på NFS vill därför uppmärksamma att fackliga rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna.

"Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen." Mänskliga rättigheterna, artikel 23

Vi vill också uppmärksamma att denna är en förutsättning för den nordiska modellen. Starka, självständiga parter har bidragit till en konkurrenskraftig och jämställd arbetsmarknad som i förlängingen bidragit till resurser åt välfärden. Välstånd och jämlikhet är Nordens signum.

På senare tid har grundläggande fackliga rättigheter allt mer kommit att ifrågasättas, något som tidigare var förknippat med diktaturer och avlägsna mindre utvecklade arbetsmarknader. I Finland har regeringen föreslagit förändringar som äventyrar den grundläggande förhandlingsrätten. I Litauen kan anställda sägas upp från sina jobb utan orsak, medan den nyvalda regeringen i Storbritannien vill vingklippa strejkrätten och uppmuntra till strejkbryteri. På kontinenten blir det också vanligare att kollektivavtal och trygghetssystem luckras upp i krisens spår.

Världsdagen för anständigt arbete är en bra dag att gå med i ett fackförbund. För att stärka Den nordiska modellen och vända utvecklingen krävs en stark facklig röst.

Läs hela inlägget »

NFS-organisationernas ordförande uppmanar i dag Finlands regering att dra tillbaka de förslag regeringen presenterat som inskränker på den fria förhandlingsrätten och kränker den nordiska modellen. NFS betonar att de bästa resultaten nås förhandlingsvägen och genom kollektivavtalsteckning.

NFS konstaterar att det kommer att ha oförutsägliga samhälleliga konsekvenser såväl i Finland som resten av Norden om försämringarna och förändringarna i arbetslivet drivs igenom ensidigt och med de metoder som presenterats. Här finns hela NFS brev till den finska regeringen på svenska och på finska.

NFS har tidigare pekat på den finska regeringens agerande på de finska fackliga centralorganisationernas demonstration #STOP i Helsingfors fredagen den 18/9 och i ett uttalande den 10/9

Läs hela inlägget »

Idag demonstrerade över 300 000 finländare emot den finländska regeringens planer på att försämra villkoren för arbetstagarna genom att bland annat slopa söndagstilläggen och minska antalet semesterdagar.

Ur en nordisk facklig horisont innebär förslaget också ett allvarligt angrepp på den nordiska modellen, detta eftersom den finska regeringen valt lagstiftning som instrument för att åsidosätta arbetsmarknadens parter och avtalsfriheten som är en grundläggande facklig rättighet, beskriven i ILOs kärnkonventioner. De nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna har tidigare markerat mot detta. 

NFS generalsekreterare - Magnus Gissler - talade på demonstrationen i Helsingfors och framförde den nordiska fackföreningsrörelsens stöd. Läs talet i sin helhet längre ner på sidan.

Läs hela inlägget »

Uttalande från NFS ordföranden

NFS medlemsorganisationer tar kraftigt avstånd från de planer Finlands regering lagt fram om att försvaga arbetstagares arbetsvillkor och försörjning genom att grovt ingripa i avtalsfriheten.

De åtgärder Finlands regering presenterat för att förbättra konkurrenskraften skrotar förhandlingar enligt den nordiska modellen och äventyrar den fria avtalsrätten. Många internationella avtal garanterar föreningsfriheten och rätten att förhandla kollektivt om arbetsvillkor. ILO:s  kärnkonventioner nr 87 och 98, Europakonventionen, Europeiska sociala stadgan och FN: s ICCPR och ICESCR är sådana internationella avtal.

Den nordiska fackföreningsrörelsen konstaterar, att om de förslag till försämringar i arbetslivet som Finlands regering föreslår genomförs, kommer det att ha oförutsägbara konsekvenser förutom för det finska samhället, också mer utbrett i Norden. Finlands regering inskränker parternas fria förhandlingsrätt, vilket är oacceptabelt.

NFS samlar de nordiska fackliga centralorganisationerna som tillsammans representerar 9 miljoner fackliga medlemmar. Finska NFS medlemmar är FFC, Akava och STTK.

Läs hela inlägget »

Med nästan 60 miljoner på flykt i världen står vi inför den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. De allra flesta är internflyktingar, men några få har lyckats ta sig över Medelhavet och in i Europa i hopp om ett bättre liv; fritt från krigets, nödens och hungerns umbäranden. I Norden har vi en stark tradition av att ta ett gemensamt samhällsansvar för att hitta lösningar på liknande utmaningar.

Norden och Europa måste ta ansvar för att de medmänniskor som tvingats hit på flykt behandlas och respekteras utifrån FNs grundläggande mänskliga rättigheter. Det innebär inte bara att var och en av oss har rätt att söka asyl, utan också att ”envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Rätten till arbete är också en grundläggande mänsklig rättighet.

Nyligen uppmanade International Labour Organization (FN:s partsgemensamma organ för arbetsmarknadsfrågor) fackföreningar och arbetsgivare att hitta lösningar på den situation som uppstår efter det att flyktingarna satt sig i säkerhet. Det handlar bland annat om tillgången på fler och bättre jobb för de som flyr och migrerar.

NFS och NFS medlemsorganisationer antar den utmaningen genom att uppmana arbetsgivare och företrädare för näringsliv och organisationer, regeringar och Nordiska ministerrådet att tillsammans med oss omedelbart starta dialog om hur vi utifrån arbetsmarknadsperspektiv på bästa kan bidra till att flyktingar och migranter kan etablera sig i de nordiska länderna.

Vi, arbetsmarknadens parter, måste göra allt som står i vår makt för att finna hållbara lösningar som motverkar att migrerande människor – redan utsatta ur flera olika perspektiv – inte utnyttjas genom otrygga anställningar och oacceptabla anställningsvillkor eller trafficking, människosmuggling och slavliknande arbetsförhållanden.

Vi har ett ansvar för att finna trygga arbeten, praktik och utbildning åt dem som med fara för liv och hälsa söker tillflykt i Norden.

Läs NFS uttalande här under.

Läs hela inlägget »
NFS generalsekreterare Magnus Gissler NFS generalsekreterare Magnus Gissler

Finlands regering har idag presenterat ett åtgärdspaket på arbetsmarknadens område som ska införas genom påtvingad lagstiftning när rådande kollektivavtal löper ut och som ska omfatta kommande avtal så att parterna inte kan avtala om andra lösningar. Agerandet riskerar att rasera den finska förhandlingskulturen och avtalsmodellen.

”Förhandlingar mellan självständiga parter på arbetsmarknaden är kärnan i den nordiska kollektivavtalsmodellen och ett fundament för den nordiska samhällsmodellen. Den finska regeringen tar avstånd från den nordiska modellen när man inskränker på parternas förhandlingsfrihet. Det är fullständigt oacceptabelt utifrån grundläggande rättigheter i arbetslivet.”
säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

Åtgärderna som inskränker på parternas förhandlingsfrihet har ifrågasatts både i relation till grundlagen och de internationella konventioner som landet förbundit sig till.

De åtgärder som i dag presenterats har som mål att öka landet konkurrenskraft genom att öka produktiviteten med 5 procent och presenteras som lösning för det uteblivna samhällsfördraget.
Förslaget innehåller följande åtgärder; Trettondag och Kristihimmelsfärdsdag blir lediga dagar utan lön. Införande av en oavlönad karensdag vid sjukdom som efterföljs av 7 dagar då 80 % av lönen utbetalas. Övertidsersättning minskar med 50 %, söndagsersättningen sänks från 100 % till 75 %, årssemester för offentligt anställda förkortas från 38 dagar till 30 dagar och Socialskyddsavgiften för privata arbetsgivare sänks med 1,72procentenheter. Därtill vill man förbättra tryggheten för uppsagda, så att man utöver lönen för uppsägningstiden får omskolning eller sysselsättningsåtgärder. Man förlänger också rätten till arbetshälsovård vid uppsägning. Företag kommer också att få en ersättning på 2 500 euro för familjelediga föräldrar som återvänder till jobbet.

Magnus Gissler
Generalsekreterare/General Secretary
Tel: +46 (0)70 686 25 86

Läs hela inlägget »

Bente Sorgenfrey och Magnus Gissler  har replikerat på Petter Stordalens artikel i Verdens Gang om att "Nordiska rådet måste blir en drifkraft för det nordiska näringslivet".

Petter Stordalen – vil du bli med?

Stordalen skriver i VG 23. juni at det er en konkurransefordel at vi i Norden er ærlige, redelige og har integritet. Vi vil føye til et adjektiv på listen: samarbeidsorienterte.

Det kan virke trivielt, men dette uskyldige adjektivet er fundamentet som vår nordiske samfunnsform hviler på: den nordiske modellen. Den nordiske modellen er det som gjør vårt nordiske samfunnsform unikt. Hvordan skal vi ellers forklare den fra et internasjonalt perspektiv så sjeldne kombinasjonen av høy gjennomsnittlig levestandard, små inntektsforskjeller og lavt fattigdomsnivå? Eller den høye likestillingen? Alt dette er et resultat av vår samfunnsform, og i forlengelsen, våre samarbeidsevner. 

Et annet resultat av det gode nordiske samarbeidet er vår egen organisasjon, Nordens Faglige Samorganisasjon. Siden 1972 har vi organisert det nordiske faglige samarbeidet og representerer idag 16 sentral- og hovedorganisasjoner i Norden, herunder norske LO, Unio og YS. Vi samler dermed 9 millioner medlemmer. Dette har vi gjort for å finne konkrete nordiske løsninger på konkrete nordiske utfordringer. 

Imidlertid kan vi dessverre konstatere at arbeidsgiverne i det nordiske næringslivet ikke lykkes fullt så bra. Det finnes i dag ingen fast nordisk arbeidsgiversamarbeid. Derfor blir det litt merkelig når du mener at «Nordisk råd må bli en drivkraft for næringslivet». Vi mener at muligheten og møteplassen allerede finnes, men at dere ikke har benyttet den. Akkurat nå er det en gylden mulighet for dere, sammen med både Nordisk ministerråd og oss i den nordiske fagforeningsbevegelsen, til å samarbeide på nordisk nivå. I høst besluttet de nordiske arbeidsministrene å gjennomføre en strategisk analyse av det felles nordiske arbeidsmarkedet, en analyse som i henhold til den nordiske modellen vil fokusere på det nordiske trepartssamarbeidet. 

Vi mener at et velfungerende trepartssamarbeid er et utmerket springbrett mot et mer utviklet nordisk samarbeid, og at å samarbeide kan bidra til en vitalisering av det felles nordiske arbeidsmarkedet i kampen for å styrke bærekraften og konkurransekraften, i Norden så vel som globalt. 

Vi utfordrer derfor både derfor deg Petter Stordalen og alle dine kolleger i det nordiske næringslivet, til å engasjere dere og sammen med oss ta ansvaret for et velfungerende trepartssamarbeid på nordisk nivå. Vil du bli med å samarbeide?

Läs hela inlägget »
Etiketter: trepartsamarbete
Utredare Puol Nielson presenterar den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden  på Nordisk Facklig Kongress 2015 Utredare Puol Nielson presenterar den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden på Nordisk Facklig Kongress 2015

Näringsutskottet i Nordiska rådet ser kampen mot social dumpning som en kärnfråga för den nordiska arbetsmarknaden. Utskottet betonade frågan om ojusta villkor för utländsk arbetskraft när de träffade utredare Poul Nielson som utför den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden. Andra fokusområden som lyftes fram inför den strategiska genomlysningen är pressen på den nordiska modellen, kollektivavtalen och lönebildningen från bland annat EU-domstolen.  Den nordiska gränshindersproblematiken, de nordiska utbildningsystemen och fort- och vidareutbildningsbehoven på framtidens arbetsmarknad var också i fokus.

Läs hela inlägget »

”Europa och den nordiska avtalsmodellen: Det komplicerade samspelet mellan nordisk och europeisk arbetsrätt”, finns nu i tryck på både skandinaviska och engelska. Sedan tidigare finns rapporten även att hämta ner i digital form.

Mer information finns under fliken Aktuellt -> Europa och den nordiska avtalsmodellen
 

Läs hela inlägget »
Nordisk jobbportal som skapas av det svenska bolaget Threadsafe Studio och finansieras av Vinnova ska öka antalet gränsöverskridande jobbansökningar i Norden. Portalen kommer att samla de nordiska arbetsförmedlingarnas lediga jobb genom att integrera de nationella arbetsförmedlingstjänsternas uppgifter och översätta dem maskinellt. Portalen ska enligt planerna tas i bruk under 2015 i Sverige och sedan utvecklas. 
 
Läs hela inlägget »

Det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet har valt att prioritera gränshindersarbete på arbetsmarknaden genom att bilda en arbetsgrupp som består av representanter för parterna på den danska arbetsmarknaden. Facket representerats i gruppen av LO och FTF i Danmark. 

Gränshindersgruppen har utarbetat en lista för det danska ordförandeskapet på de 15 mest prioriterade gränshindren på arbetsmarknaden. Bland dessa hinder finns även NFS tre prioriterade gränshinder arbetspraktik, godkännande av yrkeskvalifikationer och långa handläggningstider. NFS har varit involverad i arbetet genom sina danska medlemsorganisationer.

NFS ordförande Bente Sorgenfrey och generalsekreterare Magnus Gissler skrev i samband med den gränshinderskonferens som ordnades i Köpenhamn 30 April ett inlägg om NFS gränshindersprioriteringar och behovet för trepartsdialog på nordisk nivå.
Listan på danska ordförandeskapets 15 prioriterade gränshinder och artikeln finns konferensprogrammet.

Läs hela inlägget »

José Pérez Johansson är anställd som ny utredare på NFS. José har statsvetenskaplig utbildning från Umeå Universitet och Universitat Autònoma de Barcelona. Han kommer närmast från en tjänst som förhandlingsledare vid Hyresgästföreningen i Stockholm. Parallellt med detta arbetar José med en utredning kring ungas rörlighet i Norden – ”Meeting a need for NEET-mobility?”

José har en stark organisationsbakgrund och har utvecklat ett nordiskt kunnande genom flera av sina tidigare uppdrag och anställningar. Han har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare vid FNF – Förenings Nordens Förbund - med huvudfokus på arbetsmarknadspolitiska projekt. José är genom de uppdragen starkt förankrad i de olika nordiska arenor som är relevanta för NFS, till exempel Nordiska Rådet, Nordiska Ministerrådet, Nordjobb, Nordplus och Hallå Norden. Han har också tidigare haft flera anställningar inom bemanningsbranschen, med norskt/svenskt perspektiv där han bland annat ansvarade för arbetsgivar- och rekryteringsfrågor.

José talar utöver svenska och engelska också spanska. Han har god skandinavisk språkförståelse i och med sina tidigare jobb i nordisk språkmiljö.

- Jag ser verkligen fram emot att påbörja min tjänst hos NFS, och hoppas med denna att få delta i ett arbete som ger arbetstagarna på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden en stark nordisk och facklig röst. Jag hoppas också att mina tidigare erfarenheter kring ungdomsarbetslöshet och rörlighet i Norden skall komma fackföreningsrörelsen till nytta.

José kommer att börja sin anställning i slutet av maj.

Läs hela inlägget »

I Finland har 42 fackförbund med huvudsaklig utgångspunkt i dagens SAK och STTK börjat utreda grundandet av en ny centralorganisation. Utredningsarbetet utförs av en styrgrupp som består av 14 förbundsordföranden och två centralorganisationsordföranden som fungerar som experter. Tanken är att den nya organisationen ska kunna starta sin verksamhet 2017. Sammanlagt representerar de förbund som är med i utredningarbetet ca 1,7 miljoner arbetstagare. Alla fackförbund i Finlands har bjudits in att delta i utredningarbetet.

Av akademikernas organisationen Akavas 35 medlemmar är det endast en som är med i arbetet. Enligt Akava drivs akademikers intressen fortsättningsvis bäst självständigt men man betonar att fortsatt samarbetet mellan löntagarcentralorganisationerna och intensifiering och utveckling av det är synnerligen viktigt.

Läs hela inlägget »

EU-domstolen har idag beslutat att finska fackföreningar kan driva talan för polska utstationerade arbetstagare utifrån finska kollektivavtal och lagar trots att polska lagar förbjuder det.
Företag som kommer från ett annat Europeiskt land måste följa de allmängiltigförklarade kollektivavtalen i Finland så länge det inte står i strid med utstationeringsdirektivet. Det räcker inte att enbart betala den minsta avtalsbaserade lönen utan även andra avtalsvillkor måste följas.
Polska arbetstagare som arbetat som utsända arbetstagare för ett polskt företag i Finland har genom Elbranschernas fackförbund krävt sin arbetstagare på sammanlagt 6,6 miljoner i resterande löner. Satakunda tingsrätt som har hand om fallet sökte om förhandsavgörandet från EU-domstolen som idag bekräftat att en fackförening som agerar i sina medlemmars intresse kan åberopa Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som omedelbart tillämplig gentemot en tjänsteleverantör från en annan medlemsstat. Avgörande i fallet går nu tillbaka till Satakunda tingsrätt. 

Läs hela inlägget »
Bild: Eivind Sætre, norden.org Bild: Eivind Sætre, norden.org

Flygbranschens personalfack, medlem av servicefacket i Danmark, kräver kollektivavtal med Ryanair som lanserar nya flyglinjer från Köpenhamns flygplats.

Facket anser att Ryanairs lönenivå och anställningsvillkor är oacceptabla och vill genom konfliktvarslet tvinga Ryanair till förhandlingsbordet. Arbetsvillkoren för piloter och kabinpersonal är enligt EU-regler bunden till besättningens hembas som i detta fall blir i Danmark och därmed är det dansk arbetsrätt som ska följas.

Ryanair har avvisat servicefackets önskan om förhandlingar, vilket ger förbundet rätt att varsla om konflikt i form av strejk för redan anställda och blockad mot anställning.
Om varslet inte är tillräckligt för att locka lågprisbolaget till förhandlingsbordet kan huvudkonflikten senare backas upp med sympatikonflikter från LO-förbunden.

Lågprisbolaget Ryanair har ännu aldrig tecknat avtal med någon facklig organisation i Europa. 

Läs hela inlägget »

De norska centralorganisationerna LO, Unio och YS uppmanar sina medlemmar till politisk strejk den 28 januari på grund av förslaget till ny arbetsmiljölag som presenterats av den norska regeringen. Fackföreningsrörelsen fruktar att lagändringen leder till ett ökat antal tillfälliga anställningar, längre arbetspass och mer pålagd övertid samt mer söndagsarbete. Den politiska strejken ordnas som protest mot att man upplever att förslaget flyttar mer makt från arbetstagarna till arbetsgivarna och försvagar fackföreningars möjlighet att bevaka medlemmarnas intressen. Sammanlagt representerar centralorganisationerna 1,5 miljoner norska arbetstagare.

Läs mer på lo.no , unio.no och ys.no

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.