580nfs1_red

2013 > 02

Maria Karlman Noleryd, Göran Arrius, Hillevi Engström, Eva Nordmark, Bettina Kashefi och Karl-Petter Thorwaldsson. Maria Karlman Noleryd, Göran Arrius, Hillevi Engström, Eva Nordmark, Bettina Kashefi och Karl-Petter Thorwaldsson.

NFS, representerat av LO Sveriges ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, TCOs ordförande Eva Nordmark, Sacos ordförande Göran Arrius och NFS utredare Maria Karlman Noleryd, träffade idag den svenska arbetsmarknadsministern Hillevi Engström, som just nu också är ordförande i Nordiska ministerrådet för Arbetsliv, MR-A, och hennes statssekreterare Bettina Kashefi.

 

I fokus för mötet stod gränshinder på den nordiska arbetsmarknaden. Särskilt gränshinder inom a-kassan kan göra att människor tvekar inför möjligheten att arbeta i ett annat nordiskt land, och det är därför viktigt att arbetat mot gränshinder prioriteras för att få den gemensamma nordiska arbetsmarknaden att fungera.

 

Det pågår ett aktivt arbete inom Norden för att avskaffa gränshinder, men det är viktigt att det arbetet snabbas upp. NFS fortsätter därför att driva på, särskilt vad gäller gränshinder inom a-kassan.

 

NFS har tidigare i vinter träffat även Ewa Björling, Sveriges samarbetsminister och ordförande i Nordiska ministerrådet under Sveriges ordförandeskap, och även då påtalades vikten av att avskaffa gränshinder inom a-kassan.

Läs hela inlägget »
Sveriges arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (Foto: Regeringskansliet) Sveriges arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (Foto: Regeringskansliet)

NFS uppvaktar idag Sveriges arbetsmarknadsminister Hillevi Engström med krav på förändringar i a-kassan. Med nuvarande regler riskerar många som pendlar över gränsen för att arbeta att få lägre ersättning vid arbetslöshet.

– Vi behöver ökad rörlighet, men det motarbetas så länge vi har kvar sådana här gränshinder. Problemet borde kunna lösas ganska enkelt, säger NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir.

 

Hon får medhåll från a-kassorna som sedan länge har påtalat problemen med olika regelverk i de nordiska länderna. Det är framför allt de svenska reglerna som är bekymret – och därmed främst svenska arbetstagare som drabbas.

– Som svensk lagstiftning ser ut kan man säga att syftet med den europeiska förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen inte är uppfyllt, säger Kristian Löfgren på Akademikernas a-kassa AEA.

– Detta har vi påpekat flera gånger utan att få respons. Intresset för att lösa de här problemen verkar vara lågt från beslutsfattarnas sida.

 

Här nedanför visas tre typfall på när regelverken krockar. Problemen brukar uppstå när arbetet i ett annat nordiskt land upphör och arbetstagaren återvänder för att ansöka om svensk a-kassa.

– Så länge sådana gränshinder finns kvar lever vi inte upp till avtalet om en gemensam nordisk arbetsmarknad, säger Loa Brynjulfsdottir.

 

Ingen vet exakt hur vanligt problemet är. Det saknas tillförlitlig statistik om gränspendling, men flera fackförbund har drabbade medlemmar som har hört av sig och påpekat problemet. Och för alla som drabbas är det förstås allvarligt.

 

NFS arbetar nu intensivt för att undanröja alla kvarstående hinder för en gemensam nordisk arbetsmarknad. En viss framgång har redan noterats i och med att rehabiliteringsfrågan för dem råkar ut för en arbetsskada i ett annat land har fått en lösning. Men det återstår fortfarande mellan 60 och 70 identifierade gränshinder på den nordiska arbetsmarknaden.

 

Nästa år firar avtalet om en gemensam nordisk arbetsmarknad 60-årsjubileum.

– Om vi ska leva upp till avtalet måste alla dessa gränshinder bort. Det skulle bli en samhällsekonomisk vinst för hela Norden, säger NFS generalsekreterare.

 

Bengt Rolfer

frilansjournalist

Läs hela inlägget »

Olika a-kasseregler i de nordiska länderna gör att de som pendlar över gränsen för att jobba löper risk att bli utan ersättning vid arbetslöshet. Sverige har de minst generösa villkoren.

 

Här visas tre typfall på när regelverken krockar. Problemen brukar uppstå när arbetet i ett annat nordiskt land upphör och arbetstagaren återvänder för att ansöka om svensk a-kassa.
 

DOKTORANDEN ANNA

Svenska Anna bor i Malmö och är doktorand vid Köpenhamns universitet. Hennes avhandling är inte riktigt klar när anställningen upphör så hon tar några månader på sig att avsluta den. Eftersom anställningen har upphört omfattas hon nu av svensk lagstiftning och anses enligt svenska regler som studerande och inte som arbetslös. När hon anmäler sig som arbetssökande i Sverige nekas hon att gå med i svensk a-kassa på grund av "studieavbrottet" och får nöja sig med grundersättningen på 320 kronor om dagen i stället för a-kassans 680 kronor. Om Anna dessutom har en inkomstförsäkring genom sitt svenska fackförbund uteblir även denna.

 

BYGGNADSARBETAREN BOSSE

Bosse från Malmö har åkt till Danmark för att jobba på ett bygge. Efter en tid avbryts bygget och Bosse blir uppsagd, men får ett avgångsvederlag. I Danmark räknas man inte som anställd när man har avgångsvederlag, vilket är fallet i Sverige. Han åker hem igen, men beviljas inte inträde i a-kassan. Enligt svenska regler är han inte arbetslös i Sverige. Följden blir att Bosses försäkringsperiod bryts. Även han får då nöja sig med grundersättningen och går miste om eventuell inkomstförsäkring.

 

SJUKSKÖTERSKAN CECILIA

Cecilia är svensk sjuksköterska och arbetar i Oslo. Hon omfattas då av den statliga arbetslöshetsförsäkringen i Norge. När anställningen upphör dröjer det några dagar innan hon kan återvända hem och ansöka om inträde i en svensk a-kassa. Om ett månadsskifte då passeras (exempelvis att jobbet slutar 25 mars och ansökan inkommer 2 april) bryts försäkringsperioden. Hon nekas då full a-kasseersättning eftersom medlemsvillkoret inte är uppfyllt och får ingenting från inkomstförsäkringen. Om ansökan däremot sker under samma kalendermånad som arbetslösheten inträdde uppstår inget problem, eftersom den gäller retroaktivt från första dagen i kalendermånaden.

De övriga nordiska länderna har inte detta problem. I de danska och finska a-kassorna har man åtta veckor på sig att anmäla sig efter utlandsjobb utan att perioden bryts. Den sittande socialförsäkringsutredningen har föreslagit att motsvarande regel införs i Sverige.

 

Bengt Rolfer

frilansjournalist

 

Läs också artikel om gränshinderproblemen i TCO-tidningen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: gränshinder, norden
Dagfinn Høbråten, tillträdande generalsekreterare för Nordiska ministerrådet (foto: Johannes Jansson, Norden.org) Dagfinn Høbråten, tillträdande generalsekreterare för Nordiska ministerrådet (foto: Johannes Jansson, Norden.org)

NFS fortsätter arbetet med att driva fackliga frågor på nordisk nivå, samt synliggöra det nordiska fackliga samarbetet. Som ett led i detta, höll NFS idag ett informellt möte med tillträdande generalsekreteraren för Nordiska Ministerrådet, Dagfinn Høybråten, i Oslo.

 

NFS generalsekreterare, Loa Brynjulfsdottir, lyfte på mötet fram behovet av en plattform för trepartsdialog eller samarbete med folkrörelser och medborgarorganisationer inom det officiella nordiska samarbetet.

- Trepartssamarbetet står starkt i de nordiska länderna, så det är en paradox att Nordiska Ministerrådet i princip är den enda internationella organisationen där man inte har någon form av trepartsorgan, säger Loa Brynjulfsdottir. Internationella organisationer som FN, EU, OECD och Council of Baltic Sea States har alla organ för arbetsmarknadens parter och medborgarorganisationer.

 

Loa Brynjulfsdottir menar att det officiella nordiska samarbetet skulle må bra av att ta in gräsrotsorganisationerna i samarbetet:

- Det behövs en blåslampa som sätter tryck på Nordiska ministerrådet att bli mer konkret målinriktat i sitt arbete och lösa gemensamma nordiska problem som till exempel de många gränshindren på arbetsmarknaden i Norden.

 

Facken i Norden har ett väl fungerande informellt samarbete med Nordiska ministerrådet, både genom dialog med ordförandelandet och med ministerrådssekretariatet. Arbetsmarknadens parter bjuds också in till MR-As årliga ministerrådsmöten. Detta embryo till trepartssamarbete är dock helt beroende av de olika ordförandeskapens prioriteringar och vilka personer som håller i frågorna på ministerrådssekretariatet. Genom att formalisera trepartssamarbetet blir det mindre känsligt för personalförändringar och olika ordförandeskaps intressen.

 

Dagfinn Høybråten efterträder Halldór Ásgrímsson som generalsekreterare för Nordiska ministerrådet den 1 mars 2013. Høybråten, som tidigare varit ledare för Kristelig Folkeparti i Norge, har en bakgrund som både folkhälsominister och arbets- och socialminister. Under 2007 var han president för Nordiska rådet. Under sin tid som minister blev Høybråten speciellt känd för sin kamp mot tobaksrökning, som resulterade i att Norge införde den mest restriktiva tobakslagstiftningen i Norden 2004.

Läs hela inlägget »
Göran Arrius (Saco), Ewa Björling (nordisk samarbetsminister), Eva Nordmark (TCO), Karl-Petter Thorwaldsson (LO) och Loa Brynjulfsdottir (NFS) Göran Arrius (Saco), Ewa Björling (nordisk samarbetsminister), Eva Nordmark (TCO), Karl-Petter Thorwaldsson (LO) och Loa Brynjulfsdottir (NFS)

Gränshinder i Norden var temat för ett möte mellan NFS och Sveriges samarbetsminister Ewa Björling, som under 2013 leder Nordiska ministerrådet. På mötet, som ägde rum den 4 februari 2013 på UD i Stockholm, deltog NFS generalsekreterare tillsammans med ordförandena för de svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco.

 

Trots att vi i Norden haft en gemensam nordisk arbetsmarknad i snart 60 år, finns det en mängd olösta gränshinder kvar. NFS arbetar aktivt för att, tillsammans med Nordiska ministerrådet, lösa gränshinder på arbetsmarknaden och förebygga att nya uppstår.

 

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013, har Ewa Björling det övergripande ansvaret för gränshinderfrågorna i Norden. NFS uppmanade ministern att under året sätta fokus på att lösa gränshinder kopplade till arbetslöshetsförsäkringar i Norden, vilket är ett problem som drabbar många arbetstagare som flyttar eller pendlar inom Norden.

Läs hela inlägget »
Foto: Silje Bergum Kinsten (norden.org) Foto: Silje Bergum Kinsten (norden.org)

De nordiska fackliga centralorganisationerna deltar idag på ett möte med europeiska sysselsättningskommittén (European Employment Committee, EMCO) där löneutvecklingen i EU står på dagordningen. Arbetsmarknadens parter i EU är inbjudna till mötet, som är en uppföljning till kommissionens meddelande "Towards a job-rich recovery", en del av kommissionär Andors sysselsättningspaket. Där föreslår kommissionen att "Att man med full respekt för arbetsmarknadsparternas oberoende enligt fördragets artikel 152 inrättar en trepartsmekanism i EU-regi för övervakning av samt utbyte av synpunkter på löneutvecklingen i relation till produktivitet, inflation och intern efterfrågan samt arbetslöshet och inkomstskillnader." (COM(2012) 173 final).

 

NFS har samordnat de nordiska fackliga organisationernas förberedelser inför EMCO-mötet. I Norden finns det en oro för att EU-kommissionen, i strid med EU-traktaten, försöker ta en mer aktiv roll i lönebildningen. Huvudbudskapet från facken är att lönebildning är parternas ansvar på nationell nivå och att en utveckling mot en europeisk inblandning i lönebildningen undergräver nationella arbetsmarknadsmodeller, parternas roll och autonomi.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.