580nfs1_red

2012 > 06

Den 18-20 juni håller Nordisk Union for Hotel- Restauration, Catering og Turistbranchen, NU HRCT, sitt sommarseminarium i Skagen, Danmark. Seminariet sätter fokus på det nordiska och det globala samarbetet, solidaritetsarbete och gränsöverskridande pendling. Maria Noleryd från NFS deltar på seminariet, och pratar om de nordiska arbetsmarknadernas likheter och skillnader, om det nordiska samarbetet i NFS och NFS arbete med bland annat gränshinderfrågor.

 

Sommarseminariet syftar bland annat till att diskutera hur NU HRCT kan bidra till att informera om det nordiska samarbetet och göra det nordiska samarbetet synligt för varje enskild medlem.

Läs hela inlägget »

EU-kommissionen har kommit med sina landsspecifika rekommendationer. Sverige får rekommendationen att uppmuntra större löneflexibilitet, särskilt i de nedre löneskalorna. För vissa skulle det kunna leda till en lönesänkning, menar LO, TCO och Saco. Det är på gränsen till vad som är förenligt med respekten för parternas autonomi, menar de i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.

  

"Denna inblandning i nationell ­lönebildning är oacceptabel. Dels ­saknar EU enligt fördraget befogenheter vad gäller löneförhållanden, dels ­respekterar inte rekommendationerna internationella normer till skydd för grundläggande fackliga rättig­heter. Det spanska exemplet ­visar på risken med att låta EU:s ­institutioner lägga sig i lönepolitiken. Arbetsmarknadsparternas autonomi är central för oss. [...] Vi förutsätter att den svenska ­regeringen står upp för den svenska modellen och agerar mot kommissionens rekommendationer. Detta gäller närmast vid rådsmötena för arbetsmarknadministrarna och finans­ministrarna den 21–22 juni och inte minst vid toppmötet den 28–29 juni i Bryssel. Det är nödvändigt för att värna den svenska kollektivavtals­modellen." skriver Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, Eva Nordmark, ordförande, TCO, och Göran Arrius, ordförande, Saco.

 

I Danmark har FTF ställt sig bakom de svenska fackens krav, i ett brev till statsminister Helle Thorning-Schmidt där man uppmanar den danska regeringen att stå upp för den danska avtalsmodellen och stå emot EUs försök till inblandning i lönebildningen.

 

De finska facken har velat få in en skrivning om att de finska rekommendationerna ska ta form "in cooperation with social partners", även det för att värna kollektivavtalsmodellen. Rekommendationerna kommer att diskuteras på toppmötet den 28-29 juni.

Läs hela inlägget »

"En grön omställning är nödvändig för Östersjönområdets utveckling" sade Danmarks statsminister Helle Thoring-Schmidt, i sitt välkomsttal på Baltic Development Forum Summit i Köpenhamn idag.

 

Europa och Östersjöområdet står inför många utmaningar med situationen som råder i Europa. Att i detta arbete fånga upp och använda oss av en grön utvekling är därför nödvändigt för att skapa ett hållbart samhälle menar Thoring-Schmidt. Även Johannes Hahn, kommissionär för regionalpolitik, tryckte på vikten av grön tillväxt kring Östersjöområdet för att skapa en konkurrenskraftig region.

 

Forumet, som också är Europeiska kommissionens tredje årliga möte kring EUs Östersjöstrategim syftar till att under tre dagar föra samman forskare, myndigheter, politiker, NGOs och företagare kring Östersjöområdet för att utbyta erfarenheter och skapa möten för att främja smarta, gröna, alternativ för utvekling. Från BASTUN/NFS deltar Nina Isaksson.

Läs hela inlägget »
Etiketter: östersjön, bastun

Under sitt styrelsemöte den 5-6 juni beslutade Europafacket (EFS) att man vill ha en social pakt för Europa. Europas unika sociala modell är hotad i tider av åtstramning och ekonomisk kris, varför Europafackets medlemsorganisationer enhälligt ställt sig bakom kravet på en social pakt. Pakten ska lägga fast att sociala rättigheter måste vara prioriterade framför ekonomiska friheter. EU är en union för både ekonomiska och sociala framsteg. Det är genom social dialog vi kommer att finna rättvisa och effektiva lösningar på den ekonomiska krisen, och ändå ser vi att den sociala dialogen hotas i kristider. EFS kallar på Europas arbetsgivarorganisationer, EUs institutioner, nationella regeringar och andra organisationer att delta i en diskussion angående EFS förslag om en social pakt för Europa. EFS beslöt också att bedriva en aktiv kampanj för  den sociala pakten.

 

Den sociala pakten har varit på EFS dagordning under en längre tid. En av de svåra frågorna har rört huruvida lagstadgade minimilöner skulle inkluderas i den social pakten och på vilket sätt. NFS fick under hösten 2011 i uppdrag av NFS styrelse att samordna de nordiska organisationernas arbete med  minimilönefrågan i Europafacket. I och med den slutgiltiga skrivningen i förslaget till social pakt som tar hänsyn till de nordiska synpunkterna, sätts nu en punkt för samordningsarbetet.

 

Alla EFS medlemsorganisationer står bakom förslaget till social pakt. Europafacket påbörjar nu arbetet med att föra upp den sociala pakten på EUs dagordning.

Läs hela inlägget »
Från stiftelsemötet av NFS 1972. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Från stiftelsemötet av NFS 1972. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

NFS stadgar antogs vid det grundande möte den 14 mars 1972. Ändringar har gjorts i omgångar och senast på styrelsemötet den 24 april 2012. I de reviderade stadgarna slås NFS grundläggande värderingar fast, liksom NFS vision att "främja ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv, till gagn för enskilda löntagare, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, i Norden, Europa och globalt."

 

Arbetet med att ta fram de nya stadgarna har pågått det senaste året i NFS stadgegrupp, som letts av TCOs förre ordförande Sture Nordh. Inom NFS har det funnits en bred samsyn kring den huvudsakliga inriktningen för stadgerevisionen. NFS värdegrund, syfte, uppgift och mandat har förtydligats och stadgarna har moderniserats. Utan att göra stadgarna för detaljerade, har även frågor kring rollfördelning, ansvar och tvistelösning tagits upp.

 

De nya stadgarna finns här.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: stadgar, nfs

Torsdagen den 25 maj gick 35 000 offentliganställda i Norge ut i en storstrejk, som sedan dess trappats upp ytterligare. LO, YS och Unio strejkar för att säkra lönenivåer som bidrar till att man kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare i offentlig sektor. Konflikten gäller också att den offentliga sektorn har alltför många arbetstagare som är projektanställda eller har andra typer av otrygga jobb, och att de tillfälligt inhyrda arbetstagarna har alltför dåliga arbetsvillkor. Från fackligt håll kräver man dessutom högre ersättning för jobb under obekväm arbetstid.

 

Unios ledare, Anders Folkestad, säger att om inte lönegapet mellan offentlig och privat sektor ska bli ännu större, måste arbetsgivarna i stat och kommuner lägga mer pengar på bordet.

 

I helgen godtog statsanställda inom LO, YS och Akademikerne medlarnas senaste lönebud och en del av strejken i Norge är därmed över. Unio avvisade dock budet och varslade om upptrappning av sin del av strejken från och med torsdag.

 

Läs mer hos Unio, YS och LO.

Läs hela inlägget »
Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organisationen har en trepartsstruktur och består av regeringar, arbetstagare och arbetsgivare Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organisationen har en trepartsstruktur och består av regeringar, arbetstagare och arbetsgivare

Just nu pågår ILOs 101:e arbetskonferens i Genève och en stor tvist mellan arbetstagargruppen och arbetsgivargruppen är i uppsegling.

 

Igår lade arbetsgivarna in veto när det gäller arbetet att förhandla fram den lista som Applikationskommittén ska behandla under årets arbetskonferens. Arbetsgivarna vägrar att ta med fall som rör C 87 om föreningsfriheten och föreningsrätten med motivet att de inte vill behandla frågor som rör strejkrätten. Arbetstagargruppens enhälliga svar blev att säga nej till denna utpressning. Arbetsgivarna har under många år ifrågasatt ILOs Expertkommitté, dess mandat och den juris prudence som under de dryga femtio år som Expertkommittén funnits arbetat fram när det gäller strejkrätten som en erkänd del av C 87.

 

De nordiska representanterna i kommittén anser att arbetsgivarnas veto och utpressning är helt förkastligt och oacceptabelt.

 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.