580nfs1_red

2012 > 04

"Social dumpning är ett allvarligt problem som riskerar att underminera den väl fungerande nordiska arbetsmarknadsmodellen", konstaterar NFS styrelse i ett uttalande riktat till det grönländska landsstyret. Den fackliga rörelsen i Norden delar de grönländska arbetsmarknadsparterna SIKs och GAs oro för att Grönland underminerar den väl fungerande grönländska kollektivavtalsmodellen, genom att sanktionera social dumpning i samband med import av arbetskraft till storskaliga utvinningsprojekt på Grönland.

 

NFS uppmaning till det grönländska landsstyret är att se till så att alla människor på den grönländska arbetsmarknaden behandlas lika – oavsett varifrån de kommer. Om Grönland öppnar upp för att företag inom utvinningsindustrin får undantag från grönländska kollektivavtal när de importerar arbetskraft utifrån till Grönland, skulle det innebära en form av statligt sanktionerad social dumpning, vilket är i strid med den nordiska modellen.

Läs hela inlägget »
Loa Brynjulfsdottir (NFS generalsekreterare), Roar Flåthen (NFS ordförande) och Ole Norrback (ordförande i Gränshinderforum) vid NFS styrelsemöte den 24 april 2012 Loa Brynjulfsdottir (NFS generalsekreterare), Roar Flåthen (NFS ordförande) och Ole Norrback (ordförande i Gränshinderforum) vid NFS styrelsemöte den 24 april 2012

En rad stora frågor fanns på dagordningen när NFS styrelse sammanträdde på Bergendal utanför Stockholm tisdagen den 24 april. Det fortsatta fackliga arbetet mot gränshinder i Norden diskuterades bl.a. med Gränshinderforums ordförande Ole Norrback och de fackliga ledarna i Norden betonade vikten av att ingen ska falla mellan stolarna i det grundläggande skyddsnät som vi förväntar oss i det nordiska välfärdssamhället. Gemensamma insatser för att stärka den nordiska kollektivavtalsmodellen diskuterades också på mötet. Som ett led i det, drar nu NFS igång ett stort nordiskt projekt om kollektivavtalsmodellen, grön omställning och tillväxt.

 

NFS styrelse antog dessutom ett uttalande om risken för social dumpning i samband med storskaliga gruvprojekt på Grönland och beslutade att NFS ska gå in som observatör i Baltic Sea Labour Forum. Arbetet i ILO presenterades av Nordens fackliga representant i ILOs governing body, Trine Lise Sundnes (LO Norge).

 

För att även i framtiden kunna möta de utmaningar facken i Norden står inför och som ett led i att ytterligare prioritera dialog och samarbete i Norden, beslutade mötet att höja medlemsavgiften till NFS. Stadgarna för organisationen reviderades samtidigt för att förtydliga NFS värdegrund, syfte, uppgift och mandat, samt för att modernisera stadgarna. Verksamhetsberättelsen för 2011 antogs också av styrelsen.

Läs hela inlägget »

Idag höll Baltic Sea Labour Forum sitt första utvidgade styrkommittémöte i Hamburg. Mötet är ett led i att utarbeta formerna för forumet och skapa strukturer för samarbetet mellan arbetsmarknadens parter i Östersjöområdet. Arbetsprogrammet för 2012-2013 diskuterades också och fokus kommer att ligga på arbetskraftens rörlighet i Östersjöregionen och ungdomsarbetslöshet. Ett första rundabordsmöte ska hållas hösten 2012. Östersjöstaternas råd (CBSS) kommer att ansvara för forumets sekretariat som kommer att vara placerat i Stockholm.

Läs hela inlägget »
Etiketter: östersjön, bslf

Misströsta inte om du missade dagens trepartskonferens om gränshinder på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, som ägde rum i Oslo idag. Hela konferensen webbsändes och går att titta på i efterhand på NFS hemsida. Där finns även alla ppt-presentationerna från konferensen, samt en nordisk rapport om gränshinder på socialförsäkrings- och arbetsmarknadsområdet.

 

NFS arrangerade konferensen tillsammans med det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet och Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Läs hela inlägget »
Etiketter: gränshinder, norden

Under perioden 11-25 april kommer de nordiska parlamenten, med undantag för det grönländska, att arrangera en temadebatt om gränshinder. För att uppmärksamma parlamentarikerna på hur viktiga gränshinderfrågorna är, har Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, tillsammans med Föreningarna Nordens Förbund, FNF, tagit fram ett gemensamt brev som kommer att skickas till samtliga parlamentariker inför debatterna. 

 

I brevet lyfter vi fram de tre områden där gränshindren måste undanröjas snarast, nämligen arbetslöshetsförsäkringen, rehabilitering och arbetsmarknadspraktik. Brevet finns på svenska, norska, danska, finska och isländska här.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.