580nfs1_red

På Nordiska Rådets 70:e session i Oslo i månadsskiftet oktober-november diskuterades mycket om många frågor som är relevanta för hela NFS, inte mins jämställdhet både inom och utanför arbetslivet. Under diskussionen omkring medlemsförslag inom välfärd framfördes även förslag på likalönecertifikat, i linje med den man formulerat på Island i fjol.

Diskussionen på sessionen i Oslo bottnade i ett förslag som behandlats i Nordiska rådets ”Utskott för välfärd i Norden” som uppmanar Nordiska Rådet att rekommendera de nordiska regeringarna och det Nordiska ministerrådet att utveckla ett gemensamt nordiskt likalönecertifikat tillsammans med arbetsmarknadens parter. Likalönecertifikatet är ett initiativ med syftet att uppmuntra arbetsgivare att leva upp till lagstiftning som kräver lika lönevillkor för kvinnor och män, det vill säga lika lön för arbete av lika värde.

Förslaget har som grundtanke att de nordiska länderna skulle införa ett likalönecertifikat i linje med det som presenterats på Island. Utöver detta lyfter förslaget fram problematiken kring kvinno- och mansdominerade branscher, och behovet att arbeta för en arbetsmarknad där heltidsanställningar är normen.  Även om samtliga ledamöter i salen var överens om att ett likalönecertifikat är något som ska föras vidare, fanns det reservationer gällande uppfattningen om en könssegregerad arbetsmarknad.

De reservationer som lämnats in till förslaget var riktade mot ställningen gentemot könsstereotypa branscher, som enligt reservationerna anses vara en naturlig utveckling baserad i fria val, och inte ett strukturellt problem som man genom lagstiftning eller statliga åtgärder ska sträva efter att åtgärda. Båda reservationerna röstades ner i salen med en tydlig majoritet och utskottets förslag godkändes i sin helhet av mötet.

- NFS följer diskussionen kring likalönecertifikat med stort intresse och håller frågan på sin dagordning även i framtiden. Samtidigt som vi ser att diskussionen om jämställdhet och lika lön är relevant på nordisk nivå, vill vi påminna samtliga beslutsfattare om vikten att involvera arbetsmarknadens parter på nationell nivå i planerandet och implementeringen av eventuella certifikat, konstaterar NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

Läs mer om diskussionen i mötesprotokollen och Nordiska ministerrådets nyhetsartikel publicerad efter sessionen. Mer information hittar du även i nyhetsartikeln från juni.

Den isländska regleringen kommer att införas stegvis så att granskningarna inleds i de stora arbetsgivarorganisationerna. Detta för att tillåta en längre övergångsperiod för mindre arbetsgivare att anpassa lönerna. I Island ska lagstiftningen gällande certifiering gälla för alla organisationer som anställer minst 25 personer.

Trots att certifikatet är ett nytt verktyg i jämställdhetsarbetet, kommer det inte att lösa alla problem gällande löneskillnader mellan kvinnor och män eftersom den endast berör anställda inom samma organisation. Utmaningarna kopplade till lägre lönenivåer i kvinnodominerade branscher och den tydliga överrepresentationen av kvinnor i atypiska arbetsförhållanden kräver vidare diskussion och andra lösningar.

Läs hela inlägget »

Idag, 6 november, träffades sekretariaten för NFS/BASTUN och CBSS för att diskutera framtidens verksamhet och kommande samarbete inom ramen för Östersjöområdet.

Utöver den korta diskussionen gällande vad organisationerna arbetar med idag, och hur strukturerna fungerar, diskuterades i första hand samhällsfrågor som är relevanta för båda organisationerna. Frågor som FN:s Agenda 2030, med fokus på mål åtta: ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, som ligger starkt på NFS agenda och samarbetet mellan BASTUN-nätverket och BSLF för att hitta nya sätt att samarbeta och aktivera medlemmarna i båda organisationerna i en gemensam dialog.

I samband med mötet presenterade NFS sin ”Action Plan for Baltic-Nordic cooperation 2018–2021” samt den projektrapport ”Workers’ rights in the Baltics” som ligger som botten för planen. Planen är ett verktyg för de fackliga organisationerna i Baltikum och Norden att utöka och utveckla samarbetet i området. Slutligen konkretiserades diskussionerna under mötet i ett beslut att koordinera BSLF:s möte på våren i samband med BASTUN:s vårmöte, så att de följer direkt på varandra. Detta kommer att genomföras under våren 2019 i Hamburg, Tyskland, där BASTUN:s vårmöte arrangeras 18–19 Mars.

På mötet deltog (från vänster till höger i bilden): José Pérez Johansson (NFS, utredare), Daria Akhutina (CBSS, Senior Adviser), Magnus Gissler (NFS, generalsekreterare), Maira Mora (CBSS, Director General of the Secretariat), Jenny Tabermann (NFS, utredare), Bernd Hemingway (CBSS, Deputy Director General of the Secretariat)

Baltic Sea Trade Union Network (BASTUN) är ett forum för fackliga centralorganisationer från Österjöområdet att samlas för att utbyta information och diskutera gemensamma intressen. Målet för BASTUN är att påverka politiskt och socialtoch koordinera gemensamma projekt för att uppmärksamma relevanta frågor i området på det internationella planet. BASTUN är en strategisk samarbetspartner för CBSS.

The Council of the Baltic Sea States (CBSS), grundat 1992, är ett parlamentariskt samarbetsorgan mellan de elva medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. Idag jobbar CBSS med frågor omkring samhällelig säkerhet, hållbarhet, innovationer och utbildning samt förebyggandet av människohandel. CBSS har sitt permanenta sekretariat i Stockholm.

Baltic Sea Labour Forum (BSLF) är en struktur inom CBSS som fokuserar på arbetslivsfrågor inom ramen för Östersjöområdet. BSLF består av medlemmar i samtliga medlemsländer i CBSS som representerar olika aktörer på arbetsmarknaden, såväl arbetsgivare som arbetstagare och statliga representanter. BSLF ordnar årligen en Annual Round Table diskussion.

Läs hela inlägget »

Storbritanniens premiärminister Theresa May talade den 30 oktober inför Nordiska rådets 87 ledamöter, med det ansvarsfulla förtroendeuppdraget att representera 27 miljoner medborgare i Norden, och en fulltalig nordisk statsministerrepresentation bestående av Stefan Löfvén, Katrín Jakobsdóttir, Erna Solberg, Juha Sipilä och Lars Løkke Rasmussen.

- Intressant i sammanhanget är att det var länge sedan Nordiska rådets session besöktes av en utländsk delegation av den här digniteten och frågan är om detta kommer att bli en trendsättare för framtiden. Nordiska rådet, liksom Nordiska ministerrådet, har under lång tid eftersträvat att göra sig mer relevanta internt i Norden men även globalt. Uppenbart är i alla fall att Theresa May söker allianser för nya sammanhang i tidsepoken post-Brexit. Hon talade specifikt om att man vill stärka sitt samarbete med Nordiska rådet, vilket måste tolkas som att det även inkluderar Nordiska ministerrådet, säger Magnus Gissler, generalsekreterare på Nordens Fackliga Samorganisation.

Redan före det officiella öppnandet presenterades emellertid besökets nyhet på en pressträff med Theresa May och Erna Solberg, där de meddelade att Norge och Storbritannien bilateralt kommit fram till att praxis ska fortsätta gälla. Avtalets intention är att norrmän och britter fortsatt skall få bo och verka i varandras länder, även om Storbritannien ramlar ur EU utan ett avtal om den framtida relationen.

Efter öppnandet inledde Theresa May sitt tal med att beskriva de geografiska och historiska banden mellan Norden och Storbritannien, gemensam kultur och inte minst en gemensam värdegrund kring ledord som demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Även säkerhet och rättstatsens principer var i detta sammanhang viktiga och hon tackade de Nordiska länderna för solidariteten vid de ryska aggressionerna på brittisk mark med kemvapen.

På ett konkret plan menade May att Norden och Storbritannien kan samarbeta i försvaret av en internationell ordning baserad på regler, protokoll och fördrag i syfte att skydda demokratin och säkerheten för medborgarna och garantera stabila länder. Hon ser gärna att Norden och Storbritannien också samverkar för att bistå länder som har det sämre ställt och talade om bistånd och investeringar för hållbar utveckling. Miljö och klimat, med stora utmaningar kring plast i haven och utsläpp av fossila bränslen, var en annan huvudpunkt där hon såg Nordisk-Brittiskt samarbete och hon menade att våra länder och regioner behöver utveckla gemensam politik och technologi som kan hantera dessa utmaningar.

Avslutningsvis berörde hon även Brexit och Storbritanniens fortsatta roll i världen. Storbritannien kommer fortsätta vara en del av FN och NATO, av The Northern Future Forum, The Nordic Plus Group of development ministers, Northern Group of Defence Ministers och Arktiska rådet. Vad avser Nordiska rådet omfamnar May möjligheten att arbeta bilateralt i framtiden. Kring samarbete med EU, EEA och EFTA handlar det om att eftersträva partnerskap som tar avstamp i de önskemål som britterna uttryckte i folkomröstningen.

I den efterföljande frågestunden, där företrädare för Mittengruppen, Den socialdemokratiska gruppen, Den konservativa gruppen, Nordisk grön vänster och Nordisk frihet, fick möjlighet att ställa varsin fråga betonades ämnen som rörlighet för våra medborgare, samarbeten kring examina och yrkeskvalifikationer, arbete och studier, klimat, miljö, fortsatt frihandel och huruvida det brittiska folket kommer att få en möjlighet att säga sitt igen samt om Brexit kommer att utgöra ritningen för hur andra länder kan ta sig ur unionen.

Läs mer på Nordiska ministerådets hemsida och i protokoll från sessionen

Theresa May i Stortinget, Nordiska Rådets Session 2018. Fotograf: Sara Johannessen (Nordiska ministerrådet).

Läs hela inlägget »

För tredje veckan i rad håller en av NFS medlemsorganisationer kongress och har idag onsdag valt ny ordförande. Erik Kollerud, som tidigare varit engagerad som ordförande för det norska förbundet Delta och engagerad i den tidigare YS-styrelsen, tar över stafettpinnen från Jorunn Berland.
 
Utöver Kollerud är också Hans-Erik Skjæggerud och Monica A. Paulsen valda till första respektive andra vice ordförande. Den nya ledartrion har ett starkt fokus på fram- och samtidens arbetsmarknad, med utmaningar i blickfånget kopplade till frammarschen hos ny teknologi.
 
- Automatisering, robotisering og kunstig intelligens vil påvirke arbeidsdagen til våre medlemmer. Mennesker skal løse nye oppgaver og arbeidstakerne må settes i stand til å utføre dem, säger den nyvalde ordföranden Erik Kollerud.
 
YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – förhandlar lön och arbetsvillkor på vägnarna av 218.000 medlemmar i tretton förbund. YS är en av fyra centralorganisationer i Norge, medlem i NFS, och partipolitiskt obundet. Organisationens uppgift är att företräda sina medlemmars intressen och utveckla arbetslivet.
 
- NFS gratulerar den nya ledartrion med Kollerud i spetsen och ser fram mot fortsatt gott och fördjupat samarbete med YS i den nordiska samverkan. På hela NFS-familjens vägnar framför vi också vårt varma tack till Jorunn Berland, YS avgående leder för stort engagemang i NFS samverkan genom åren och ett extra tack för insatsen och arbetet med uppdraget som vice ordförande i TUAC - Trade Union Advisory Committee to the OECD, säger Magnus Gissler, generalsekreterare för Nordens Fackliga Samorganisation.

Läs mer på YS hemsida.
 

Läs hela inlägget »

Vi kunde förra veckan rapportera att NFS medlemsorganisation BSRB valt en ny kvinna till posten som ordförande. Denna gång är det ASÍ* som under parollen "Starkare tillsammans!" haft sin 43:e kongress och idag valt Drífa Snædal till ny ordförande.

Därmed har alla NFS tre medlemsorganisationer på Island kvinnor att i rollen som ordförande leda sina respektive organisationer, ASÍ, BSRB, och BHM. För ASÍ:s del är Snædal första kongressvalda kvinna att leda organisationen under dess 102-åriga historia.
 
- Det tycker vi i NFS är glädjande och jag vill gratulera Drífa Snædal som ASÍ:s nya ordförande, dessutom den första kongressvalda kvinnan på den posten. Jag vill också å hela NFS-familjens vägnar välkomna Drifa till den nordiska fackföreningsfamiljen och samarbetet inom NFS, säger Magnus Gissler, Generalsekreterare för NFS.
 
Drifa Snædal kommer närmast från posten som generalsekreterare för ASÍ-förbundet Starfsgreinasamband Íslands (SGS) som hon innehaft sedan 2012 och har också varit partisekreterare för det isländska partiet Vänsterpartiet de gröna. Hon är 45 år, har en examen i företagsekonomi från Islands universitet och en Magisterexamen från Lunds universitet i Sverige.
 
- På hela NFS-familjens vägnar vill jag också framföra vårt varmaste tack till Gylfi Arnbjörnsson, ASÍ:s avgående ordförande, för hans engagemang och mångåriga arbete i såväl NFS samverkan som i den europeiska och internationella fackföreningsrörelsen, bland annat i TUAC – Trade Union Advisory Committee to the OECD, för att nämna ett av många uppdrag, säger Gissler.
 
*ASÍ är Islands ungefärliga motsvarighet till Landsorganisationerna (LO) i Danmark, Norge och Sverige. ASÍ har 48 medlemsförbund och organiserar bland annat löntagare inom kontor, handel, bygg, industrin, el och många andra yrkesgrupper, privat såväl som statligt.

loading...
Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.