580nfs1_red

Till Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki
Nordiska samarbetsministrar samt för kännedom till
Nordiska finansministrar och Nordiska arbetsministrar

NFS har med stor besvikelse tagit del av de danska, finska och svenska finansministrarnas entydiga ställningstagande att inte ge dispens från det nordiska skatteavtalet eller Öresundsavtalet.
 
Nordens Gränshindersråd har i en framställan till de nordiska finansministrarna påpekat de problem som uppstått för gränspendlare, framför allt i gränsregionerna, som på grund av restriktioner i relation till Covid-19-pandemin är tvingade att arbeta i sitt bosättningsland och inte som normalt i arbetslandet. Svaret från finansministrarna i Danmark, Finland och Sverige leder till att gränspendlare tvingas betala skatt i två länder – med ökad administrativ börda för såväl arbetstagare, arbetsgivare som myndigheter.

NFS menar att problemet kan och bör lösas snarast med dispenser från nuvarande regler i det Nordiska skatteavtalet och Öresundsavtalet. Det är viktigt att arbetstagaren, så länge det inte är möjligt att arbetspendla i gränsregionerna på samma sätt som före pandemin, fortsätter att betala skatt i arbetslandet och inte bosättningslandet. Detta är en förutsättning för dem som bor och arbetar i gränsregionerna, och något som de nordiska regeringarna gemensamt måste ta ansvar för.

NFS delar Gränshinderrådets besvikelse över de svar som finansministrarna gett, utifrån förhoppningen att kunna bespara gränspendlare ytterligare problem i deras redan svåra situation. Under pandemin har Gränshinderrådet identifierat 34 nya gränshinder varav 16 hittills är olösta, däribland beskattningsfrågan som utifrån finansministrarnas besked försvårar arbetspendlingen. Medan man på andra områden lyckats finna fungerande lösningar på problem relaterade till pandemin har finansministrarna misslyckats. I förlängningen får detta konsekvenser för integrationen, mobiliteten, den ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften i Norden.
 
Om detta inte är en besvärlig och utmanade situation där man behöver finna pragmatiska lösningar för att underlätta, när skulle då en sådan situation föreligga? Det handlar ytterst om våra medborgares tillit och tilltro till såväl nordiskt samarbete som fungerande och stödjande beslut och regler som hanteras med ansvar och långsiktighet.
 
NFS uppmanar de nordiska samarbetsministrarna att vid sitt möte den 10 september ta upp denna fråga och inleda en dialog med berörda finans- och skatteministrar för att skyndsamt lösa frågan på ett trovärdigt sätt. Vi stöder Gränshinderrådets ordförande Bertel Haarders förhoppning om att finansministrarna granskar frågan igen, med en blick in framtiden och för det nordiska samarbetets bästa. 
 
Att finna fungerande lösningar idag är avgörande för fungerande lösningar i framtiden. Om de nordiska regeringarna menar allvar med Statministervisionen 2030 – att Norden ska vara den mest integrerade och hållbara regionen i världen – måste man ta beslut som för oss i den riktningen, inte tvärt emot. 
 
Med vänlig hälsning
 
Nordens Fackliga Samorganisation

Bente Sorgenfrey
Ordförande

Magnus Gissler
Generalsekreterare

Läs hela inlägget »

We write on behalf of the Council of Nordic Trade Unions - NFS and our 15 member organisations which represents 8,5 million members including academics, white collar and blue-collar employees across all Nordic countries concerning the fraudulent conduct of the Belarus presidential elections.

The Council of Nordic Trade Unions have with great concern followed the developments in Belarus in the wake of the presidential elections. It is after the results of the elections were presented on August 9, that the people of Belarus took to the streets.
The NFS is concerned with:

  • The validity of the election of Alexander Lukashenko despite clear evidence that the majority of Belarussian people do not support him. With this in mind, we call for a process to relaunch elections under supervision trusted by all parties as well as international observers to ensure fair renewed elections.
  • The situation regarding the use of brutal force against and arrests of protesters, citizens and trade unionists. We and demand immediate release of these people and an end to all violence towards citizens, peaceful protestors and trade unionists.
  • The suppression on communications, internet and media, and the free movement of people to stop communication and spreading of information within and outside Belarus. With regards to this we call for the regime to secure communications, internet connections and freedom of the press and free movement within and outside the country.

The NFS also supports the ETUC in their call to the “European Union to convene an urgent EU Summit to assess the Belarusian authority’s actions and review the EU relations with Belarus. This includes the reintroduction of commensurate sanctions for electoral fraud and violence as well as reconsidering cooperation with the country, including within the Eastern Partnership. Strengthening support to Belarusian civil society - including independent unions - and stopping any EU financial support to the government and state-controlled projects - including through multilateral development banks – must also be urgently addressed.”

We support the Belarussian free trade union movement in their fight for respect and trade union rights, as well as the freedom of the country. The independent unions of Belarus are the largest democratic and independent civil society movement.

“The Belarussian regime has all but quenched all trade union rights despite ratification of ILO’s conventions on the right to strike and the right to organise. As Trade Unions are often seen as drivers of social change and democratisation the shutting down of trade union rights can only be seen as an attempt at hindering democratisation of Belarus” - states NFS chairperson Bente Sorgenfrey.

Yours Sincerely,
Bente Sorgenfrey
President
Council of Nordic Trade Unions – NFS

Magnus Gissler
General Secretary
Council of Nordic Trade Unions – NFS

Läs hela inlägget »

Till Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki
Nordiska erhvers- och näringsministrar, Nordiska arbetsministrar samt för kännedom till
Nordiska samarbetsministrar 

 

Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen välkomnar de nordiska näringsministrarna beslut att ta fram en tvärnordisk strategi för hur Norden ska få fart på ekonomin när den akuta krisen kopplad till Covid-19 är över. Vi ser såväl nödvändigheten som ett starkt och angeläget behov av en strategi och stödjer initiativet fullt ut. De många effekterna av viruspandemin behöver hanteras. Vi anser att det är av avgörande betydelse att de nordiska länderna tillsammans arbetar för gemensamma lösningar och strategier. Strategier som ger ny kraft åt handeln, industrierna, turismen, tjänstesektorn och företag fokuserade på innovation i Norden.

En av grundstenarna i det nordiska samarbetet är samverkan och dialog kombinerat med tillit och förtroende. Detta utmärker inte minst den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och vår nordiska arbetsmarknadsmodell med starka sociala parter – som tillsammans tar ansvar och reglerar villkor i ett långsiktigt perspektiv. Vi menar därför att det både är naturligt och avgörande att vi som sociala parter involveras i det gemensamma strategiutvecklingsarbetet. Vi som fackliga företrädare har, tillsammans med arbetsgivarna i de många branscher som påverkats, viktig kunskap och professionell kompetens om respektive branschs möjligheter, förutsättningar och utmaningar för att framgångsrikt kunna utveckla verkningsfulla strategier. Därför vill vi understryka att vi är en del av lösningen och räcker nu ut handen till er, arbets- och näringsministrarna, och frågar – Vad kan vi göra för att hjälpa till och bidra?

Vi föreslår att branschvisa trepartssamtal blir en del av strategiutvecklingen. Det är ett mycket effektivt verktyg i detta viktiga arbete.
Corona-krisen har bringat med sig nya utmaningar i gränsregionerna, men även förvärrat situationen kring redan existerade gränshinder. Det gäller exempelvis beskattning, socialförsäkringssystem och a-kassa för arbetstagare som arbetar och bor på olika sidor av nationsgränserna. Situationen har inte minst påverkats av dels de olika åtgärder som de nordiska länderna tagit för att skydda sina befolkningar och bristen på koordinering av dessa. Det kan till exempel handla om restriktioner i förflyttnings- och rörelsemöjligheter, karantänperioder och skyddsutrustning på arbete. Många olika verksamheter, branscher och verksamheter påverkas. Speciellt utsatta är turismen och tjänstesektorn, men även transport och offentliga tjänster inom sjukvården har påverkats då rörligheten av medborgare begränsats, för att nämna några områden. 

I gränsregionerna med stark integration på arbetsmarknaden och hög daglig mobilitet påverkar olika restriktioner och begräsningar i rörelsefriheten, kontroller och karantänsbestämmelser starkt möjligheten att arbeta och fullgöra sina arbetsuppgifter. Inom hotell- och restaurangbranscherna är 100 000-tals arbetstagare permitterade eller uppsagda på grund av Covid-19 krisen och dess åtgärder. Inom transportsektorn är det arbetstagare som idag endera mist sina arbeten eller alternativt själv riskerar sin hälsa för att transportera mat och varor till oss andra, med risk för att arbetsmiljöregler och skydd urholkas. Många av dem som redan har förlorat sina anställningar, eller riskerar att göra det, är också de med sämst villkor i form av osäkra visstids- eller timanställningar och låga löner. De stödåtgärder och insatser som görs måste omfatta alla på arbetsmarknaden oavsett anställnings- och/eller verksamhetsform. Listan kan göras mycket lång och det är avgörande att nu finna strategier och vägar ur krisen.

För att komma vidare med en gemensam strategi ut ur pandemin på ett sätt som garanterar både medborgares och ekonomiernas hälsa är den nordiska modellen en god utgångspunkt. Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen efterfrågar därför nu en dialog mellan regeringar, arbetsgivare och arbetstagare på nordisk nivå, genom Nordiska ministerrådet, för att finna gemensamma lösningar i kölvattnet av Corona-krisen.

Den nordiska modellen är gemensam för samtliga nordiska länder, den är både en succé- och framgångsfaktor för våra nordiska välfärdssamhällen. De nordiska statsministrarna har tillsammans beslutat att ”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region”. Det är av central betydelse att arbetsmarknadens parter är en del av lösningen för uppfyllandet av denna strategi. Vi vill i det sammanhanget understryka att nuvarande situation, trots de svårigheter den för med sig, har potential att fungera som ett avstamp för åtgärder som kan råda bot på klimatkrisen – en kris som fortfarande väntar oss efter att Covid-19 krisen är avklarad. Ett krav från oss i den nordiska fackföreningsrörelsen är att våra regeringar nu tar tillfället i akt och gör de investeringar som krävs för att nå målen om hållbar utveckling. Det kommer att rädda jobb. Det kommer att skapa jobb.

För att komma vidare måste de nordiska regeringarna tillsammans finna vägar ur krisen på ett sätt som stöder statsministrarnas strategi för att skapa världens mest hållbara och integrerade region. Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen vill vara en del av denna lösning. Tillsammans med Nordiska ministerrådet, ministerrådet för arbetsliv samt arbets- och näringsministrarna vill NFS och de nordiska branschfederationerna bidra med lösningar både i denna stund och för framtiden.
Undertecknare:
 
Michael Budolfsen
President
NFU - Nordic Financial Unions

Jens-Petter Hagen
Generalsekreterare
Nordic Union – HRCT, Hotels, Restaurants, Catering and Tourism
 
Steen Karlsen
Generalsekreterare
NUF - Nordic Union Food

Anu Koljonen
Generalsekreterare
NTF – Nordiska Transport-arbetarefederationen

Johan Lindholm
Ordförande
NBTF – Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen                                                   

Kjartan Lund
Generalsekreterare
NOFS - Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation

Reijo Paananen
Generalsekreterare
Industrianställda i Norden
                                          
Anders Rusk   
Generalsekreterare
NLS – Nordiska Lärarorganisationers Samråd

Magnus Gissler
Generalsekreterare
NFS - Nordens Fackliga Samorganisation
Läs hela inlägget »

Brev antaget vid NFS styrelsemöte 22 april 2020 till Nordiska statsministrar, nordiska samarbetsministrar och Nordiska ministerrådets generalsekrererare:

Pressmeddelande:

Norden, Europa och världen genomgår just nu flera kriser på samma gång. I den nordiska fackföreningsrörelsen går våra tankar till alla er som känner oro, vars hälsa hotas och till er som förlorat nära och kära. Samtidigt förlorar många sina jobb och hamnar i osäkra ekonomiska situationer.

I en hälsokris blir betydelsen av den nordiska modellen med offentligt finansierad och gemensam välfärd särskilt tydlig. Det oerhört viktiga arbete som personal i vård och omsorg utför vid främsta linjen, ibland med risk för liv och hälsa, är ovärderligt. Vi är alla i hela samhället skyldiga er ett synnerligen stort tack. Det är många som arbetat ihärdig för att säkra upp välfärden och värna oss mot pandemin. Även dem är vi skyldiga ett tack.

Den hälsokris som Norden, Europa och världen nu genomlever riskerar att få ödesdigra konsekvenser för våra ekonomier, sysselsättningen och enskilda individers möjlighet att gå tillbaka till sina jobb. Ett tungt ansvar vilar på våra regeringar att å ena sidan rädda liv från Covid-19 och å andra sidan rädda våra ekonomier, vilket i förlängningen också innebär att rädda liv. Våra regeringar står inför en grannlaga uppgift av historiska proportioner.

Det nordiska samarbetet har länge syftat till att underlätta för oss nordbor att fritt röra oss mellan våra länder för att jobba, bo och studera där vi så önskar. Den nordiska fackföreningsrörelsen har alltid varit en varm förespråkare för nordiskt samarbete och integrering. Vi har genom årens lopp därför kritiserat de gränshinder som har funnits och som försvårat den nordiska integrationen. Ett exempel är dåligt synkroniserade socialförsäkringsregler.

Idag riskerar nordiska medborgare som bor i ett land och arbetar i ett annat, att på grund av sjukdom eller arbetslöshet, hamna mellan olika försäkringssystem och riskerar därför sin ersättning. Detta har nu under Coronakrisen blivit extra tydligt. Att de nordiska regeringarna inte har kunnat lösa detta tidigare har varit en brist i det nordiska samarbetet. Under Coronakrisen har dessa brister blivit än påtagligare. NFS uppmanar därför de nordiska regeringarna att snarast lösa dessa problem – en gång för alla. De nordiska försäkringssystemen måste samverka bättre.
 

Partssamarbetet och den nordiska modellen har visat sin styrka. Det har resulterat i att de nordiska länderna är i stånd att möta och hantera krävande situationer under en pandemi. Den gemensamma skattefinansierade välfärden är en förutsättning för inkomstförsäkringar och goda hälsotjänster i krävande tider till alla, oavsett inkomst.


Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen vill därför påminna om att detta inte är ett tillfälle att driva på för avregleringar som bidrar till en sämre välfärd eller sämre förutsättningar för löntagarna, såsom minskad tillsyn av finansmarknaderna, urholkade konkurrensregler, privatiseringar eller en uppluckrad anställningstrygghet – även om det av en del framhålls som det rätta att göra. Det är det inte. Löntagarna eller välfärden ska inte stå för notan. Det moderna samhälle som vi under lång tid byggt upp ska fortsätta vara modernt. Det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet, säger NFS ordförande Bente Sorgenfrey.


För att våra ekonomier och vår välfärd ska överleva och fortsätta vara moderna är det därför viktigt att man nu väljer en väg som innebär att våra samhällen kan övervintra och kommer ut på andra sidan, starkare än någonsin. Det sker bäst genom stimulanser och offentliga investeringar, säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

I skuggan av Corona lurpassar fortfarande klimatkrisen. Ett krav från oss i den nordiska fackföreningsrörelsen är att våra regeringar nu tar tillfället i akt och gör de investeringar som krävs för att nå målen om hållbar utveckling. Det kommer att rädda jobb. Det kommer att skapa jobb.

Kraftfulla offentliga och hållbara investeringar i exempelvis industrin, våra bostäder och i infrastruktur kommer att bidra till att våra ekonomier kommer ut ur krisen starkare, grönare och mer konkurrenskraftiga än någonsin.

Vi vill påminna våra nordiska statsministrar om det goda initiativ som togs så sent som sommaren 2019, när ni inom ramarna för det nordiska samarbetet – Nordiska ministerrådet – bestämde er för att ”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region”.

- Nu är det hög tid att agera för att leva upp till detta mål. Utifrån facklig horisont är vi redo att bidra och ta vårt ansvar i återuppbyggnaden av våra arbetsmarknader och ekonomier. Ökat samarbete och satsningar på ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden är vägen ut ur krisen. Det är dags att Norden visar vägen, i Europa och i världen, säger NFS ordförande Bente Sorgenfrey.

För NFS styrelse:
Bente Sorgenfrey, ordförande NFS och vice ordförande FH Danmark och
Lizette Risgaard, ordförande FH Danmark
Lars Qvistgaard, ordförande Akademikerne Danmark
Jarkko Eloranta, ordförande SAK Finland
Antti Palola, ordförande STTK Finland och vice ordförande NFS
Jan Højgaard, ordförande SAMTAK Färöarna
Jess G. Berthelsen, ordförande SIK Grönland
Drífa Snædal, ordförande ASÍ Island
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, ordförande BSRB Island
Þórunn Sveinbjarnardóttir, ordförande BHM Island
Hans-Christian Gabrielsen, ordförande LO Norge
Ragnhild Lied, ordförande Unio Norge
Erik Kollerud, ordförande YS Norge
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO Sverige
Therese Svanström, ordförande TCO Sverige
Göran Arrius, ordförande Saco Sverige
Magnus Gissler, NFS generalsekreterare

Läs hela inlägget »

Idag, på TCO:s extra kongress, valdes Therese Svanström till ordförande för Tjänstemännens centralorganisation.

Therese kommer närmast från posten som kanslichef på Unionen och har tidigare bland annat varit statssekreterare på Socialdepartementet hos Annika Strandhäll.

– De förändringar som sker på arbetsmarknaden just nu gör att kraven på individen ökar. I den omställningen måste det finnas en trygghet. Det är vår roll som facklig organisation att driva de frågorna så att alla har möjlighet att se på framtiden med tillförsikt. Jag ser fram emot att få driva det arbetet de kommande åren, säger Therese Svanström i ett pressmeddelande från TCO.

– NFS gratulerar Therese Svanström till det nya uppdraget. Vi hälsar dig varmt välkommen till den nordiska fackliga familjen och andra uppdrag i den europeiska och internationella fackföreningsrörelsen, säger Magnus Gissler, NFS generalsekreterare.

Therese är TCO:s tionde ordinarie ordförande och efterträder Eva Nordmark som tidigare i höstas blev Sveriges arbetsmarknadsminister. Däremellan har Peter Hellberg varit tillförordnad ordförande för Tjänstemännens centralorganisation.

Läs hela inlägget »
Etiketter: tco ordförande kongress

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.