Denna debattartikel publicerades i Dagens Industri den 17 november

EU:s sociala pelare underminerar inte det nationella självbestämmandet eller den nordiska modellen. Toppmötet i Göteborg uttalar en ambition inte ett grundande av en ny socialstat, menar företrädare för Nordens fackföreningar.

De danska, finska, norska och svenska arbetsgivarorganisationerna hävdar i flera debattartiklar, bland annat här i Dagens Industri, att EU:s sociala pelare underminerar det nationella självbestämmandet och den nordiska modellen. Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen kan konstatera att arbetsgivarna har fel, alternativt medvetet väljer att missförstå den sociala pelaren. Vi menar att den sociala pelaren sänder en viktig och tydlig signal om att EU nu vill prioritera rättvisare arbets- och levnadsvillkor för medborgarna.

Redan i förordet till den europeiska pelaren för sociala rättigheter, alltså den rekommendation som stats- och regeringscheferna tillsammans med Europaparlamentet och EU-kommissionen proklamerade på det sociala toppmötet i Göteborg, framgår att pelaren inte får ”hindra medlemsstaterna eller deras arbetsmarknadsparter från att fastställa ambitiösare standarder”, att den ”bör genomföras både på unionsnivå och på medlemsstatsnivå inom vars och ens behörighetsområde” och ”i enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen”. Dessa skrivningar garanterar både den nordiska modellen och det nationella självbestämmandet.

Det arbetsgivarna behöver förstå är att den sociala pelaren i första hand är ett politiskt dokument, där EU:s institutioner och medlemsstater identifierar gemensamma sociala målsättningar, utan att för den skull ange medel för hur medlemsstaterna ska uppnå dessa. Den sociala pelaren är inte rättsligt bindande, utan ska i första hand ses som en rekommendation för medlemsstaterna när de utformar sin egen arbetsmarknads- och socialpolitik.

Pelaren medför ingen kompetensöverföring från medlemsstaterna till EU, utan befogenheten att på EU-nivå lagstifta i arbetsmarknadsrelaterade frågor regleras alltjämt i EU:s fördrag och med respekt för subsidiaritetsprincipen. Huvudansvaret för social- och arbetsmarknadspolitiken vilar fortsatt på medlemsstaterna, medan EU-fördragen endast ger unionen begränsade möjligheter att anta lagstiftning, t.ex. i form av minimidirektiv.

Att den sociala pelaren redan nu genererat lagstiftning på det arbetsrättsliga området är därför felaktigt. EU-kommissionens tilltänkta revidering av upplysningsdirektivet, som arbetsgivarna hänvisar till, har sin grund i EU:s fördrag och inte i pelaren. Det är fråga om en revidering av ett existerande direktiv från 1991, men vi vet i dagsläget inte hur kommissionens förslag ser ut eftersom det ännu inte är publicerat. Vi utgår från att kommissionen inte kommer att föreslå något som underminerar den nordiska modellen eftersom att EU-fördragen innebär att hänsyn ska tas till de nationella systemens mångfald, inbegripet arbetsmarknadsparternas roll.

Den sociala pelaren sänder en viktig politisk signal, nämligen att EU behöver en bättre balans mellan ekonomiska friheter och sociala rättigheter. Under krisåren fokuserade EU alltför ensidigt på åtstramningar och budgetdisciplin. EU-medborgarnas arbets- och levnadsvillkor fick stå tillbaka. Initiativet till ett socialt toppmöte i Göteborg visar att det nu finns en insikt om att goda sociala villkor, partssamverkan och fackliga rättigheter är nyckeln till hållbar och inkluderande tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Undertecknandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett steg i rätt riktning. Det borde de nordiska arbetsgivarna också skriva under på.


Lizette Risgaard, Ordförande LO Danmark
Bente Sorgenfrey, Ordförande FTF Danmark
Lars Qvistgaard, Ordförande Akademikerns Danmark

Jarkko Eloranta, Ordförande SAK Finland
Antti Palola, Ordförande STTK Finland

Jan Højgaard, Ordförande Samtak Färöarna
Jess G. Berhtelsen, Ordförande SIK Grönland

Gylfi Arnbjörnsson, Ordförande ASÍ Island
Elín Björg Jónsdóttir, Ordförande BSRB Island

Hans-Christian Gabrielsen, Ordförande LO Norge
Ragnhild Lied, Ordförande Unio Norge och Nordens Fackliga Samorganisation
Jorunn Berland, Ordförande YS Norge

Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande LO Sverige och Vice ordförande Nordens Fackliga Samorganisation
Eva Nordmark, Ordförande TCO Sverige
Göran Arrius, Ordförande Saco Sverige

Magnus Gissler, Generalsekreterare Nordens Fackliga Samorganisation

Fotnot:
Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, är paraplyorgan för den nordiska fackföreningsrörelsen och samlar 9 miljoner fackligt anslutna. 

Läs hela inlägget »

Följande debattartikel har publicerats i Altinget (DK), Hufvudstadsbladet (SE), Dagsavisen (NO) och Arbetet (SE). 

Vi lever i ett tidevarv av minskad social sammanhållning, polarisering och ökat missnöje i stora delar av befolkningen. I västvärlden sluter väljare upp bakom auktoritära ledare och populistiska partier – ofta med nationalistiska förtecken och avsaknad av demokratiska värden. Från en nordisk facklig horisont är detta oroande, eftersom populismen tenderar att favorisera nationellt egenintresse framför internationellt samarbete, stängda gränser och protektionism framför fri rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital samt auktoritarianism framför progressiva och liberala värden.

En av de främsta orsakerna bakom protektionism och populism står att finna i utvecklingen av ekonomisk ojämlikhet. Dokumenterad i flera studier, av bland annat OECD, IMF och Världsbanken, är detta en utveckling som sedan 1980-talet inneburit att allt färre får ta del av samhällets välstånd.

Detta är i hög grad resultatet av en ekonomisk politik som sedan 80-talet främjat avregleringar, förändrade skattesystem och färre offentliga investeringar. Även ett urvattnat partssamarbete och minskat globalt fackligt inflytande, på den enskilde arbetsplatsen såväl som på den nationella, europeiska och globala omfördelningspolitiken, har bidragit till ökad ojämlikhet. Till detta skall fogas de utmaningar som följer av globaliseringen och den digitala revolutionen, med fler osäkra anställningar och villkor som ibland lämnar mycket att önska vad avser skälig och reglerad lön, god arbetsmiljö, social trygghet, semester och kompetensutveckling.

Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen anser att det bästa sättet att främja social sammanhållning och bekämpa antidemokratiska strömningar är att återupprätta balansen mellan socialt ansvarstagande och ekonomiska intressen. Därför bör en bred politisk diskussion om anständigt arbete och dess innehåll snarast komma till skott. Detta sker bäst inom ramarna för ”Decent Work Agenda”. Agendan, som är antagen av ILO – FN:s fackorgan för sysselsättning och arbetslivsfrågor, vilar på de fyra pelarna främjande av sysselsättning, arbetstagares rättigheter, ett fungerande partssamarbete och socialt skydd, och har som syfte att balansera just socialt ansvarstagande och ekonomiska intressen.

I slutet på oktober håller Nordiska rådet session. Då möts parlamentariker från hela Norden för att debattera nordiskt samarbete kring globala utmaningar, bland annat genom Nordiska ministerrådets programförslag ”Generation 2030 – Nordiskt program för genomförandet av Agenda 2030”. Detta är ett ypperligt tillfälle för politiker att diskutera den så viktiga balansen mellan socialt ansvarstagande och ekonomiska intressen.

Idag, på Världslagen för anständigt arbete – World Day for Decent Work – uppmanar vi följaktligen Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna att göra Decent Work, mål åtta i FN:s Agenda 2030, och de fyra pelarna i ILO:s Decent Work Agenda till kärnan för det nordiska samarbetet. Agendan är i hög grad överensstämmande med den nordiska modellen och vi i den nordiska fackföreningsrörelsen menar att den inte bara bidrar till att uppnå flera av målen i FN:s Agenda 2030 – den är avgörande. Utan Decent Work kan vi inte uppnå mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen, mål 4 om en god universell utbildning för alla, eller mål 5 om jämställdhet.

Decent Work är också avgörande för att uppnå mål 10 – minskad ojämlikhet inom och mellan länder – och därmed vårt svar till den som vill bygga murar och stänga gränser.

Ragnhild Lied, Ordförande NFS och Unio Norge
Karl-Petter Thorwaldsson, Vice Ordförande NFS och Ordförande LO Sverige
Lizette Risgaard, Ordförande LO Danmark
Antti Palola, Ordförande STTK Finland
Gylfi Arnbjörnsson, Ordförande ASI Island
Magnus Gissler, Generalsekreterare NFS
 
Om NFS:

Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, är en samarbetsorganisation för de fackliga centralorganisationerna i Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer bestående av Lands-, Tjänstemanna- och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna och representerar drygt 9 miljoner fackligt anslutna. NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.

Läs hela inlägget »

To:
Mr. Nursultan Nazarbayev, President of the Republic of Kazakstan
 
For information:
Ms. Federica Mogherini, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Mr. Børge Brende, Minister of Foreign Affairs, Norway
Ms. Margot Wallström, Minister of Foreign Affairs, Sweden
Mr. Gudlaugur Thór Thórdarson, Minister of Foreign Affairs, Iceland
Mr. Anders Samuelsen, Minister of Foreign Affairs, Denmark
Mr. Timo Soini, Minister of Foreign Affairs, Finland
Mr. Dagfinn Høybråten, Secretary General of the Nordic Council of Ministers
 
 The Nordic council of trade unions representing 16 trade union confederations in the Nordic Countries and through them, 9 million workers, calls for justice for trade union leader Larisa Kharkova, the chairperson of the independent trade union center CNTUK, union leader Amin Eleussinov from Kazakhstans’ Oil Construction Company OCC and Nurbek Kushakbayev Vice-chairman of the CNTUK and labour inspector at OCC.

Kharkova was sentenced to 100 hours of forced labour, four years of restriction on freedom of movement and a five-year ban on holding any position in a public or non-governmental organization. Eleussinov and Kushakbayev were sentenced to unconditional prison terms of two and two and a half years respectively. The sentences follow the suppression of workers actions, including a hunger strike in Kazakhstan’s Oil Construction Company OCC.

The penalties imposed on the trade union leaders are in violation with fundamental workers’ rights and international law. The suppression of rights ensured by international law and ILO conventions, as well as the countries own constitution, is not only a travesty of justice and an affront to democracy, it will also harm the development of the country and the standard of living for workers there.

The Nordic council of trade unions call for immediate justice and the dropping of all charges against trade union leaders, workers in Kazakhstan need to be guaranteed freedom of association, the right to establish and join trade unions and be guaranteed fundamental rights in working life.

Läs hela inlägget »
Etiketter: ilo workers rights

Solidarisuuskirje Turkuun 18 elokuuta kohdistuneen iskun johdosta

Pohjolan Ammatillisessa Yhteisjärjestössä, joka edustaa 16 palkansaaja keskusjärjestöä ja niiden kautta 9 miljoonaa jäsentä Pohjolassa, haluamme tänään ilmaista tukemme ja solidarisuutemme Turkuun ja Suomeen eilen kohdistuneen julman iskun johdosta.
Tuomitsemme mitä vahvimmin Turussa 18 elokuuta tapahtuneen väkivataisen iskun.
Ajatuksemme ovat tänään uhrien ja heidän perheiden kanssa, selviytyneiden ja kaikkien niiden kanssa, jotka ovat työskennelleet ja hoitaneet tehtäviä selvittääkseen kauhean iskun seurauksia. Haluamme myös ilmaista solidarisuutemme Suomen ammattiyhdistyksille ja kaikkille jäsenille.
Ammattiyhdistysliike edustaa tasa-arvoa, solidarisuutta ja rauhaa. Turun teko on suunnattu näitä perusarvoja vastaan ja meidän on pidettävä lujasti yhtä vaaliaksemme niitä.
Pohjoismaiset ammattijärjestöt tuomitsevat kaiken muotoisen terrorin ja ja haluamme ilmaista tukemme kaikille, jota teko on koskettanut. Isku Turussa kohdistuu myös Pohjolaan ja Eurooppaan. Seisomme yhdessä Turun ja Suomen kanssa yhteisten perusarvojemme vapauden, avoimmuuden ja demokratian takana kun perusoikeukksiamme uhataan.   
 
Ragnhild Lied                               
Puheenjohtaja                            

Magnus Gissler
Pääsihteeri

Solidaritetsbrev med anledning av attacken i Åbo den 18 augusti

Nordens Fackliga samorganisation som representerar 16 fackliga centralorganisationer och genom dem 9 miljoner medlemmar i Norden, vill idag uttrycka vårt stöd och vår solidaritet till Åbo och Finland med anledning av gårdagens grymma attack.
Vi fördömer i det starkaste det våldsamma attentatet i Åbo den 18 augusti.
Våra tankar går idag till offren, deras familjer, de som överlevt attackerna och till dem som arbetat och haft uppgifter att ta hand om konsekvenserna av det fruktansvärda dådet. Vi vill också uttrycka vår solidaritet med de finska fackföreningarna och alla medlemmar.
Fackföreningsrörelsen representerar jämlikhet, solidaritet och fred. Attacken i Åbo är riktade mot dessa grundläggande principer och vi måste stå starkt samman för att värna om dem.
 
De nordiska facken fördömmer alla former av terror och vill utrycka vårt stöd för alla som berörts av attacken. Ett attentat i Åbo är ett attentat mot Norden och Europa. Vi står samlade med Åbo och Finland bakom de grundläggande rättigheterna om frihet, öppenhet och demokrati när våra grundläggande principer hotas.  
 
Ragnhild Lied                               
Ordförande                                 

Magnus Gissler
Generalsekreterare

Läs hela inlägget »

Deseamos acompañarles en su dolor y expresar nuestro más sentido pésame por los trágicos eventos ocurridos en la tarde de ayer 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Desde el Consejo de los Sindicatos Nórdicos condenamos cualquier ataque terrorista, y expresamos nuestras más sentidas condolencias, solidaridad y apoyo hacia las víctimas, las familias de las víctimas y los pueblos de Barcelona y Cambrils.

Asímismo deseamos transmitir nuestro más profundo agradecimiento a los trabajadores de emergencias así como a todas las personas que continúan ocupándose de las consecuencias de esta lamentable agresión. Todos los actos de terrorismo son asaltos a nuestros valores fundamentales de libertad y democracia. El movimiento sindical representa igualdad, solidaridad y paz. Los actos brutales en Barcelona y Cambrils están dirigidos en contra a estos valores, con el objetivo de dividir y socavar la apertura, la libertad y, en definitva, la democracia.

El Consejo de los Sindicatos Nórdicos representa 9 millones trabajadores en todas las áreas y sectores del mercado laboral Nórdico. Estamos a su lado en estos tiempos difíciles, en la lucha por la democracia y la paz, los derechos sociales, al trabajo y a una vida decente para todos - la mejor protección contra el terrorismo.
 
Ragnhild Lied
Presidente

Magnus Gissler
Secretario General

Solidarity message from the Council of Nordic Trade Unions, NFS, to the people and labour movement in Barcelona and Cambrils.

Our deepest condolences in order of the tragic events in Barcelona and Cambrils on the 17th of August 2017. We, the Council of Nordic Trade Unions, NFS, want to convey our deepest condolences and express our solidarity and support to victims, victim’s families and the people of Barcelona and Cambrils in order of your terrible loss.

We condemn the horror of the events and the attack against innocent people Barcelona and Cambrils on the evening of the 17th of August 2017 and want to convey our profound gratitude to emergency workers and personnel dealing with the consequences of the incident. All acts of terrorism are an attack on our fundamental values of freedom and democracy. The trade union movement represents human equality, solidarity and peace. The brutal act of terror is directed towards these fundamental values. It is carried out to divide and undermine freedom, openness and democracy.

The Council of Nordic Trade Unions represents 9 million employees, in all areas, sectors and branches of the labour market in the Nordic countries. We stand together with you in your trying time in the fight for democracy, peace, social rights, and decent jobs and living conditions for all - it is the best protection against terrorism.
 
Ragnhild Lied
President
 
Magnus Gissler
General Secretary
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.