580nfs1_red

Pressmeddelande – Norden är en given röst i G20

G20 har fått ökad betydelse på den internationella arenan. Det kan bland annat ses mot bakgrund av ekonomiska kriser och en allt svårare uppgift för det internationella samfundet att snabbt nå konsensus kring viktiga multilaterala överenskommelser. Genom G20 är besluten i praktiken redan överenskomna innan de formella besluten tas i de officiella internationella organen. Norden har idag inget inflytande i G20 och en åskådarplats innebär att de nordiska länderna, som var för sig inte kvalificerar sig till gruppen, går miste om viktigt inflytande.

Norden har en stark tradition av aktiv medverkan i internationella organisationer. Därför anser nordens fackliga central- och huvudorganisationer, genom Nordens Fackliga Samorganisation, att de nordiska länderna gemensamt bör söka aktivt samarbete med G20. Nordens Fackliga Samorganisation samlar 9 miljoner fackligt anslutna i Norden.

"I ett internationellt perspektiv beskrivs de nordiska ekonomierna ofta som framgångsrika och modellbildande. Den nordiska modellen har belysts av bland annat OECD och World Economic Forum som en samhällsmodell som kan hantera kriser bättre än de flesta andra, ett utgångsläge som för Norden innebär möjligheten att bidra med konstruktiva förslag i G20-arbetet för hållbar tillväxt och konkurrenskraft", säger Magnus Gissler, generalsekreterare Nordens Fackliga Samorganisation

Den nordiska avtalsmodellen med omfattande grad av arbetsmarknadsreglering genom kollektivavtal är unik, i ett europeiskt såväl som ett globalt perspektiv. Den har framgångsrik skapat tillväxt och arbete i Norden samt jämnat ut inkomstskillnader. En central del för modellen och dess funktion är partssamverkan och social dialog. En hög facklig organisationsgrad, starka självständiga arbetsmarknadsparter, bred avtalstäckning och konstruktiv samverkan mellan parterna i arbetslivet är nödvändiga förutsättningar för stabilitet, förutsägbarhet och arbetsfred. Modellen, som ger möjligheter att hantera strukturomvandling och omställning, har ett gott internationellt rykte.

"Vi uppmanar de nordiska regeringarna i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island samt Nordiska ministerrådet att samordna och utreda sådana aktiviteter som leder till nordiskt inflytande och samarbete med G20", säger Lauri Lyly, ordförande Nordens Fackliga Samorganisation