580nfs1_red

Et historisk vedtak for framtidens arbeidsliv

I dag vedtok ILO en konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet. Konvensjonen slår fast at alle har rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering. Med dette vedtaket skrives det historie. Fram til nå har majoriteten av verdens arbeidende stått uten noen form for beskyttelse mot vold og trakassering. Med den nye ILO-konvensjonen bidrar FNs arbeidsorganisasjon til et arbeidsliv fri for vold og trakassering. - For alle. Det dreier seg om en rettighet gyldig uavhengig av sektor, form for kontrakt eller arbeidstilknytning. Konvensjonen gjelder eksempelvis arbeidende i uformell sektor, dvs den delen av arbeidslivet som sysselsetter flest globalt.

Vedtaket om en ILO-konvensjon er resultat av mange års arbeid. Sammen med internasjonal fagbevegelse, har den nordiske fagbevegelse vært aktive bidragsytere forhandlingen som har pågått i ILO-de siste 2 årene.
 
Solidaritetsperspektivet
Med et felles rammeverk skal alle ha noe å strekke seg etter, noe som igjen bidrar til at store grupper arbeidende en tryggere hverdag og anstendige arbeidsforhold. Konvensjonen betyr mye i et solidaritetsperspektiv. Vedtaket gir eksempelvis verdens hushjelper, gateselgere og dagarbeidere en anerkjennelse av jobben de gjør og en bekreftelse på at de skal behandles med respekt. – Og til en arbeidsdag fri for vold og trakassering.
 
Det nordiske perspektivet
Standarden er også viktig i et nordisk perspektiv. Forhandlingene har blant annet berørt utfordrende tema for nordisk arbeidsliv: forebygge og beskyttelse mot vold og trakassering fra tredjepart som klienter, kunder og brukere. Det kan dreie seg om vold og trakassering som skjer «face to face» eller gjennom digitale medier. Som i verden ellers er også diskusjonene om arbeidslivets grenser høyst aktuelle. Arbeidslivet er ikke lengre knyttet til en konkret arbeidsplass alene. Og de som jobber med «kontoret i lomma», som frilansere, journalister i felt eller plattformarbeider har også rett til arbeidsdager fri fra vold og trakassering. Disse og liknende eksempler gjør ILO-standarden relevant for nordisk arbeidsliv. Konvensjonen er historisk også for Norden!
 
Med store forskjeller og avstand mellom stater, sektorer og partene i arbeidslivet, har forhandlingene vært krevende. Gleden var derfor stor da standarden ble vedtatt. Det nordiske forhandlingsteamet er samtidig tydelige på en ting: Tiden er overmoden for en ILO-konvensjon mot vold og trakassering, men det er nå jobben starter!


Forhandlerne oppfordrer de nordiske regjeringene til å bli de første til å ratifisere konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet.


Det nordiske forhandlingsteamet:
Lise Donovan (TCO), Paula Ilveski (SAK), Nina Hedegaard (FH), Majbrit Berlau (FH), Mirjam Folvord (YS), Hans Kristian Stenestø (LO-N) og Liz Helgesen (Unio). Forhandlingsutvalget har vært i tett dialog med den nordiske fagbevegelsens ILO-utvalg. Forhandlerne har også fått nyttige innspill og tett kontakt med elevene ved den nordiske Geneveskolen som har fulgt komitearbeidet.
 

Deler av det nordiske teamet som har jobbet med en ILO-stander mot vold og trakassering i arbeidslivet, fra venstre: Hans Kristian Stenestø (LO), Stig Arne Bøe (Geneveskolen), Anette Sandvær (Geneveskolen), Lise Donovan (TCO), Pierre Ericsson (Geneveskolen), Liz Helgesen (Unio), Majbrit Berlau (FH); Mirjam Folkvord (YS), Rikke Olsen (Geneveskolen), nederst: Eivind Johansson (Geneveskolen)

Foto: Nora Sørensen
Lenke til den nordiske Geneveskolen: http://geneveskolan.org/

Lenke til Konvensjonen: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711140.pdf

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter