580nfs1_red

Likalönecertifikat - en nordisk realitet?
 

På Nordiska Rådets 70:e session i Oslo i månadsskiftet oktober-november diskuterades mycket om många frågor som är relevanta för hela NFS, inte mins jämställdhet både inom och utanför arbetslivet. Under diskussionen omkring medlemsförslag inom välfärd framfördes även förslag på likalönecertifikat, i linje med den man formulerat på Island i fjol.

Diskussionen på sessionen i Oslo bottnade i ett förslag som behandlats i Nordiska rådets ”Utskott för välfärd i Norden” som uppmanar Nordiska Rådet att rekommendera de nordiska regeringarna och det Nordiska ministerrådet att utveckla ett gemensamt nordiskt likalönecertifikat tillsammans med arbetsmarknadens parter. Likalönecertifikatet är ett initiativ med syftet att uppmuntra arbetsgivare att leva upp till lagstiftning som kräver lika lönevillkor för kvinnor och män, det vill säga lika lön för arbete av lika värde.

Förslaget har som grundtanke att de nordiska länderna skulle införa ett likalönecertifikat i linje med det som presenterats på Island. Utöver detta lyfter förslaget fram problematiken kring kvinno- och mansdominerade branscher, och behovet att arbeta för en arbetsmarknad där heltidsanställningar är normen.  Även om samtliga ledamöter i salen var överens om att ett likalönecertifikat är något som ska föras vidare, fanns det reservationer gällande uppfattningen om en könssegregerad arbetsmarknad.

De reservationer som lämnats in till förslaget var riktade mot ställningen gentemot könsstereotypa branscher, som enligt reservationerna anses vara en naturlig utveckling baserad i fria val, och inte ett strukturellt problem som man genom lagstiftning eller statliga åtgärder ska sträva efter att åtgärda. Båda reservationerna röstades ner i salen med en tydlig majoritet och utskottets förslag godkändes i sin helhet av mötet.

- NFS följer diskussionen kring likalönecertifikat med stort intresse och håller frågan på sin dagordning även i framtiden. Samtidigt som vi ser att diskussionen om jämställdhet och lika lön är relevant på nordisk nivå, vill vi påminna samtliga beslutsfattare om vikten att involvera arbetsmarknadens parter på nationell nivå i planerandet och implementeringen av eventuella certifikat, konstaterar NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

Läs mer om diskussionen i mötesprotokollen och Nordiska ministerrådets nyhetsartikel publicerad efter sessionen. Mer information hittar du även i nyhetsartikeln från juni.

Den isländska regleringen kommer att införas stegvis så att granskningarna inleds i de stora arbetsgivarorganisationerna. Detta för att tillåta en längre övergångsperiod för mindre arbetsgivare att anpassa lönerna. I Island ska lagstiftningen gällande certifiering gälla för alla organisationer som anställer minst 25 personer.

Trots att certifikatet är ett nytt verktyg i jämställdhetsarbetet, kommer det inte att lösa alla problem gällande löneskillnader mellan kvinnor och män eftersom den endast berör anställda inom samma organisation. Utmaningarna kopplade till lägre lönenivåer i kvinnodominerade branscher och den tydliga överrepresentationen av kvinnor i atypiska arbetsförhållanden kräver vidare diskussion och andra lösningar.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter