580nfs1_red

SÄKRA OCH TRYGGA JOBB BIDRAR TILL ATT UNDERLÄTTA I FLYKTINGKRISEN

Med nästan 60 miljoner på flykt i världen står vi inför den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. De allra flesta är internflyktingar, men några få har lyckats ta sig över Medelhavet och in i Europa i hopp om ett bättre liv; fritt från krigets, nödens och hungerns umbäranden. I Norden har vi en stark tradition av att ta ett gemensamt samhällsansvar för att hitta lösningar på liknande utmaningar.

Norden och Europa måste ta ansvar för att de medmänniskor som tvingats hit på flykt behandlas och respekteras utifrån FNs grundläggande mänskliga rättigheter. Det innebär inte bara att var och en av oss har rätt att söka asyl, utan också att ”envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Rätten till arbete är också en grundläggande mänsklig rättighet.

Nyligen uppmanade International Labour Organization (FN:s partsgemensamma organ för arbetsmarknadsfrågor) fackföreningar och arbetsgivare att hitta lösningar på den situation som uppstår efter det att flyktingarna satt sig i säkerhet. Det handlar bland annat om tillgången på fler och bättre jobb för de som flyr och migrerar.

NFS och NFS medlemsorganisationer antar den utmaningen genom att uppmana arbetsgivare och företrädare för näringsliv och organisationer, regeringar och Nordiska ministerrådet att tillsammans med oss omedelbart starta dialog om hur vi utifrån arbetsmarknadsperspektiv på bästa kan bidra till att flyktingar och migranter kan etablera sig i de nordiska länderna.

Vi, arbetsmarknadens parter, måste göra allt som står i vår makt för att finna hållbara lösningar som motverkar att migrerande människor – redan utsatta ur flera olika perspektiv – inte utnyttjas genom otrygga anställningar och oacceptabla anställningsvillkor eller trafficking, människosmuggling och slavliknande arbetsförhållanden.

Vi har ett ansvar för att finna trygga arbeten, praktik och utbildning åt dem som med fara för liv och hälsa söker tillflykt i Norden.

Läs NFS uttalande här under.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter