580nfs1_red

Läkarförbund protesterar mot att Nordisk överenskommelse riskerar att sägas upp

Marie Wedin, ordförande för Sveriges Läkarförbund, protesterar mot att den nordiska överenskommelsen riskerar att sägas upp.    Foto: Liza Simonsson Marie Wedin, ordförande för Sveriges Läkarförbund, protesterar mot att den nordiska överenskommelsen riskerar att sägas upp. Foto: Liza Simonsson

 Det gäller en nordisk överenskommelse som ger möjlighet för vårdpersonal och läkare att utöva sitt yrke i alla nordiska länder, som nu riskerar att sägas upp. Detta skulle innebära att läkare, som idag kan utöva sin specialitet i alla nordiska länder, förlorar den möjligheten, och ytterligare ett gränshinder skapas. Därför har i dag de svenska, norska, och finska läkarförbunden skickat följande brev till nordiska social- och arbetsministrar.

"Mot bakgrund av att den Nordiska Gruppen för Hälsopersonal (NGH), där de nordiska myndigheterna inom hälso- och sjukvårdsområdet är representerade, har gjort en hemställan om upphävande av den Nordiska överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer (länk till överenskommelse) vill vi framhålla de fördelar vi ser med överenskommelsen.

Vi anser att överenskommelsen fortsatt fyller en viktig funktion då den ger automatiskt erkännande inom fler läkar-specialiteter än EUs yrkeskvalifikationsdirektiv. De nordiska länderna har i stor utsträckning överensstämmande specialitetsförteckningar vilket gör att den nordiska överenskommelsen ger betydligt större möjligheter att få sitt specialistbevis automatiskt erkänt i annat nordiskt land än vad yrkeskvalifikationsdirektivet gör. Överenskommelsen ger också läkare med utbildning utanför EU/EES som har legitimation i ett nordiskt land möjlighet att snabbt få denna erkänd i ett annat nordiskt land till skillnad från yrkeskvalifikationsdirektivet som kräver 3 års tjänstgöring i det EU/EES-land som först erkänner kvalifikationen innan man kan få automatiskt erkännande i annat EU/EES-land.
De nordiska statsministrarna har senast i oktober 2013 understrukit att de ”är eniga om att arbetet med att bekämpa gränshinder i syfte att skapa jobb och tillväxt i Norden, är en av det nordiska samarbetets viktigaste utmaningar.” (Gemensamt uttalande av de nordiska statsministrarna vid Nordiska rådets 65:e session)

Vi önskar med anledning av ovanstående att Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) fortsatt verkar för en integrerad nordisk arbetsmarknad för hälso- och sjukvårdspersonal. Vi välkomnar en översyn, med beredning och remissförfarande, av nuvarande överenskommelse för att motverka att den används på oönskat sätt. I en sådan översyn skulle man kunna överväga att i överenskommelsen föra in ett stycke motsvarande yrkeskvalifikationsdirektivets preamble 12 för att förhindra att man kan använda överenskommelsen på oönskat sätt. Ett annat alternativ som kan utredas är om det är möjligt att utveckla en nordisk överenskommelse som är ett påhängsavtal till yrkeskvalifikationsdirektivet vilket skulle kunna göra att man undviker parallella regelsystem."

Marie Wedin, Ordförande, Sveriges läkarförbund
Hege Gjessing, Ordförande, Den norske legeforening
Raija Niemelä, Ordförande, Suomen Lääkäriliitto , Finlands läkarförbund

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln