580nfs1_red

Uttalande från Nordens Fackliga Samorganisation, NFS

Den nordiska arbetsmarknadsmodellen där arbetsmarknadens parter självständigt förhandlar fram löner och villkor genom kollektivavtal, är en av hörnstenarna i våra nordiska välfärdssamhällen. Tar vi bort en hörnsten, riskeras hela bygget. Därför är arbetet för att upprätthålla och värna om den nordiska arbetsmarknadsmodellens likabehandlingsprincip så avgörande. Grönland är en del av Norden, och också av den nordiska modellen.

 

Det är därför mycket anmärkningsvärt att Grönland, genom sin Storskalalag, är berett att frångå den nordiska arbetsmarknadsmodellen och medverka till social dumpning för att tillmötesgå utländska investerare. Det är djupt problematiskt att utländska företag som investerar i den grönländska utvinningsindustrin kan tillåtas att frångå grönländska kollektivavtal. Vi har förståelse för att Grönland är i behov av utländska investeringar och att utländsk arbetskraft kan behövas för etableringen av storskaliga utvinningsprojekt. Men arbetskraftens rörlighet får aldrig ske på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter. Detta är ett allvarligt avsteg från den nordiska arbetsmarknadsmodellen, där villkoren på arbetsmarknaden avtalas mellan parterna.De nordiska regeringarna, inklusive Grönlands landsstyre, måste ta vara på och utveckla våra samarbetstraditioner för att ytterligare förbättra arbetsmarknaden och stärka konkurrenskraften. Norden måste satsa på full sysselsättning, och motverka social dumpning.Samtidigt bör man eftersträva en hållbar tillväxt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

 

Läs hela uttalandet här.

Uttalande från NFS styrelse_antaget 130425

 

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter