580nfs1_red

Fokus på ungas arbetsliv 2013

Nordiska arbetsministrar samlade på Svalbard 2012 (Foto: Norden.org) Nordiska arbetsministrar samlade på Svalbard 2012 (Foto: Norden.org)

NFS arbete under våren kommer fokusera en hel del på att påverka det officiella nordiska samarbetet. Vi har därför sammanställt information om planerna för Nordiska Ministerrådets arbete på arbetslivsområdet 2013: Nordiska ministerrådet har antagit ett fyraårigt arbetsprogram för arbetslivsområdet 2013-2016, och det svenska ordförandeskapet presenterade nyligen ett sektorprogram för arbetslivsområdet 2013.

 

NFS gjorde inspel till båda programmen, där vi framförallt lyfte fram följande områden:

  • Gränshinder på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden
  • Arbetskraftens rörlighet och social
  • Utveckling av statistik över arbetskraftens rörlighet inom och till Norden
  • Hållbart arbetsliv – psykisk arbetsmiljö och stress
  • Ungas möjligheter på arbetsmarknaden
  • Jämställdhet

 

Nordiska ministerrådets 4-åriga arbetsprogram för arbetslivsområdet 2013-2016

 

Nordiska ministerrådets arbetsprogram för arbetslivsområdet 2013-2016 är mycket brett och når över många viktiga samarbetsområden på arbetslivsområdet i Norden. NFS påpekade dock i kommentarer till det ursprungliga förslaget till program att det saknas en tydligare nordisk dimension i programmet med förslag på gemensamma nordiska lösningar och konkreta mål för det nordiska samarbetet. De konkreta målen hade framförallt behövts för att lösa de många gränshindren på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

 

Glädjande nog har Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A) tagit in NFS förslag kring psykisk arbetsmiljö och stress. På arbetsmiljöområdet blir det allt viktigare att både lyfta fram den fysiska och den psykiska arbetsmiljön. Här har NMR satt fokus på de "nya" utmaningar i arbetsmiljön som ett högre tempo på arbetsmarknaden ger upphov till, såsom stressrelaterade symptom och en ständig tillgänglighet och därmed brist på återhämtning.

 

Kampen mot social dumpning och diskriminering på den nordiska arbetsmarknaden finns med som en egen punkt i arbetsprogrammet. MR-A har där tagit fasta på NFS förslag om bättre koordinering mellan relevanta myndigheter i de nordiska länderna, i syfte att bekämpa social dumpning. Den bristande översikten över arbetskraftens rörlighet är dock ett stort problem som inte tas upp.

 

Svenska ordförandeskapets sektorprogram för arbetslivsområdet 2013

 

Sektorprogrammet för arbetslivsområdet under det svenska ordförandeskapet fokuserar på Ett inkluderande arbetsliv med fokus på unga. NFS gjorde inspel till sektorprogrammet i slutet av augusti.

 

Ungas situation på arbetsmarknaden kommer vara ett övergripande tema under Sveriges ordförandeskap. Under ordförandeskapet anordnas därför ett jobbtoppmöte om unga som ska äga rum i Stockholm den 16 maj. Särskilt fokus kommer också läggas på:

  • Ungas arbetsmiljö.
  • Integrationen på arbetsmarknaden för utrikes födda.
  • Gränshinderarbetet.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln