580nfs1_red

Sveriges prioriteringar i Nordiska Ministerrådet 2013

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (Foto: Magnus Frderberg/norden.org ) Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (Foto: Magnus Frderberg/norden.org )

Sveriges statsminister presenterade programmet för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 på Nordiska rådets session under tisdagen. Under huvudtemat Den nordiska modellen i en ny tid, kommer Sverige under sitt ordförandeår att prioritera:

 • Ungdomsarbetslösheten, som blir temat för jobbtoppmötet i maj
 • Stärkt konkurrenskraft - genom innovation och näringspolitik
 • Ett hållbart samhälle
 • De demografiska utmaningarna

Ungdomsarbetslöshet

Svenska ordförandeskapet vill stärka den fria nordiska rörligheten och den gemensamma arbetsmarknaden genom att undanröja gränshinder. Detta kan i sin tur också bidra till att bryta "utanförskapet" som svenska regeringen kallar arbetslösheten.

 

Under rubriken "Fler unga i arbete i Norden" vill Sverige under 2013 genomföra ett brett utbyte av erfarenheter mellan de nordiska länderna om metoder för att underlätta ungdomars väg in i arbetslivet. En genomlysning kommer att göras av ländernas åtgärder inom skatte-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Detta är också temat för det jobbtoppmöte som samlar statsministrarna från de nordiska länderna och ungdomsorganisationer, arbetsmarknadens parter och andra samhällsaktörer i maj 2013.

 

Situationen på den nordiska arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund kommer att lyftas fram särskilt under ordförandeåret. Hit hör också frågan om kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk utbildning och bedömning av utländsk avslutad högskoleutbildning.

 

Jämställdhet i arbetslivet kommer också att finnas med som ett tema under ordförandeåret. Här avser man särskilt belysa vilka ekonomiska konsekvenser ett ojämställt arbetsliv kan få på individ- och familjenivå.

 

Stärkt konkurrenskraft

Innovation är samlingsbegreppet som används i ordförandeprogrammet för det breda näringspolitiska och samhälleliga nytänkande som ska säkra konkurrenskraften och den nordiska modellen.

 

Att Sverige här satsar på gruvnäringen som fokusområde har kritiserats av många inom det nordiska samarbetet, som menar att gruvnäringen inte har en tydlig nordisk dimension utan är ett svenskt särintresse. En stor del av den nordiska prioriteringsbudgeten går till samarbetsprojektet NordMin under tre år.

 

Ett hållbart samhälle

Ett nytt nordiskt styrdokument för hållbar utveckling kommer att träda i kraft 2013 och ska utgöra en övergripande ram för det tvärsektoriella samarbetet mellan ministerråden på hållbarhetsområdet. Ordförandeprogrammet konstaterar att den nordiska välfärdsmodellen måste vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Den måste bygga på livskraftiga ekosystem, hållbar konsumtion och produktion, forskning, utbildning och innovation.

 

Demografiska utmaningar

Ett nytt nordiskt samarbetsprogram inom arbetslivsområdet, som NFS gjort inspel till, kommer att börja gälla under 2013. Det kommer att fokusera både på den demografiska utvecklingen och på de långsiktiga utmaningar som följer av globaliseringen.

 

Sektorsamarbete och ny prioriteringsbudget

Sveriges ordförandeskap vill främja samarbetet över sektorsgränserna i Nordiska ministerrådet för att kunna fokusera på strategiska områden och göra politiska prioriteringar. Detta är en välbehövlig utveckling, då de olika ministerråden ofta jobbar med olika aspekter av samma frågor, som till exempel ungdomsarbetslösheten, utan att samråda med varandra eller samarbeta.

 

En nyhet på budgetfronten i och med det svenska ordförandeskapet, är att globaliseringsposten och ordförandeposten slås ihop till en gemensam prioriteringsbudget. Den olyckliga konsekvensen av detta är att medborgarorganisationer inte längre kommer kunna ansöka om medel för mindre projekt och konferenser.

 

Viktiga möten och evenemang under ordförandeåret

 • Jobbtoppmöte med fokus på ungdomsarbetslöshet
 • Informellt ministermöte inom integrationsområdet
 • Konferens om kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk utbildning och bedömning av utländsk avslutad högskoleutbildning
 • Seminarium om FNs barnkonvention med fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att stärka den nordiska tillämpningen av konventionen
 • Konferens om Nordens framtida näringspolitikInformellt ministermöte om gränshinder på byggområdet
 • Nordiska ministerrådets femte konferens om hållbar utveckling, där man vill visa sambandet mellan hållbar utveckling och den nordiska sociala modellen
 • Konferens om den nordiska socialförsäkringsmodellen.EU-ministermöte på temat Norden-EU.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln