580nfs1_red

NFS ställer sig bakom Global Deal

NFS är anslutna till av Global Deal, ett initiativ för social dialog och bättre villkor på den globala arbetsmarknaden.

Målet med Global Deal är att de fördelar och vinster som genereras av globaliseringen skall komma fler till del. Social dialog är en viktig hörnsten för att uppnå detta. Erfarenheterna från Norden och den nordiska modellen visar att välfungerande arbetsmarknadsrelationer bidrar till anständiga arbeten, ökad jämlikhet och en inkluderande ekonomisk utveckling. Detta är till gagn för löntagare, företag och samhällen.

Läs mer om Global Deal här.

The Nordic countries and ILO Conventions

The Nordic ILO group has produced a report that investigates the scope of ratifications of ILO Conventions adopted in the Nordic countries in the period 1980-2016, and which of those that have been subject to complications during the ratification process or not have been ratified at all – often due to reluctant employers and governments. The aim of the report is to investigate the reasons to why the process has stagnated and to contribute with a trade union perspective in the debate.

Find out more

Missa inga intressanta möten eller konferenser. Håll koll på det som händer i NFS i NFS Kalendarium

 

Nordiska rådets 69e session i Helsingfors

Arbetslivsfrågorna står fortsatt högt på den nordiska agendan och särkilt fokus sattes under årets session på den unika tilliten vi har i Norden och diskussionen om att undanröja gränshinder. Under sessionen presenterades också såväl det svenska ordförandeskapsprogrammet för 2018 som Arbetslivssektorns nya samarbetsprogram 2018-2021.

"Vi glädjer oss åt att den gemensamma nordiska arbetsmarknadens funktionalitet och arbetslivsfrågorna fortsättningsvis står i fokus hos både nordiska rådet och ministerrådet. Vi är därför väldigt nöjda med de nordiska regeringarnas beslut att ge gränshindersrådet ett förnyat och förstärkt mandat för att undanröja gränshinder i Norden" säger NFS general sekreterare Magnus Gissler.

Läs NFS rapport från Sessionen här.

Norden och Europa

NFS projekt ”Europa och den nordiska avtalsmodellen: Det komplicerade samspelet mellan nordisk och europeisk arbetsrätt”? fortsätter under 2016.

Läs mer och hämta publikationen här.

Vad är NFS?

Nordens Fackliga Samorganisation NFS är en samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer i Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna, Tjänstemannaorganisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna. Därmed representerar NFS nästan 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden. NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.

Läs NFS rapporter och publikationer om bl.a. nordiska modellen, klimat och arbetskraftens rörlighet.

Strategiinriktining 2015-2019 och verksamhetsplan

Här finns NFS strategiplan för 2015-2019 med övergripande inriktning på hållbart arbetsliv, hållbar välfärd och utbildning samt hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Verksamhetsfokus är fortsättningsvis på den nordiska modellen och arbetskraftens rörlighet.
Läs mer om NFS startegiinriktning och verksamhetsplan 2018 här.